ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,989
หนังสือ 79
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 139 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 343 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 783 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,428 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,222 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,399 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 18. มูลนิธิมายาโคตมี จำนวน 201 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
51 051-ที.สี.สามัญญผลสูตร2 คำถามของพระเจ้าอชาตศัตรู
27 สิงหาคม 2559
1427
50 050-ที.สี.สามัญญผลสูตร1 ความหมายและนิทาน
27 สิงหาคม 2559
1502
49 049-ที.สี.พรหมชาลสูตร18 วัฏฏกถากับวิวัฏฏกถาและสรุป
27 สิงหาคม 2559
1445
48 047-ที.สี.พรหมชาลสูตร17 ปริตัสสิตวิปผันทิตวาระเป็นต้น
23 กรกฎาคม 2559
1452
47 046-ที.สี.พรหมชาลสูตร16 ทิฏฐธัมมนิพพานวาท5แบบ
23 กรกฎาคม 2559
1368
46 045-ที.สี.พรหมชาลสูตร15 อุจเฉทวาท7แบบ
25 มิถุนายน 2559
1404
45 044-ที.สี.พรหมชาลสูตร14 อสัญญีและเนวสัญญีนาสัญญีวาท
25 มิถุนายน 2559
1425
44 043-ที.สี.พรหมชาลสูตร13 สัญญีวาท16แบบ
25 มิถุนายน 2559
1383
43 042-ที.สี.พรหมชาลสูตร12 อธิจจสมุปปันนวาท2แบบ
25 มิถุนายน 2559
1429
42 041-ที.สี.พรหมชาลสูตร11 อันตานันตและอมราวิกเขปวาท
28 พฤษภาคม 2559
1332
41 040-ที.สี.พรหมชาลสูตร10 เอกัจจสัสสตวาท4แบบ
28 พฤษภาคม 2559
1469
40 039-ที.สี.พรหมชาลสูตร9 สัสสตวาท4แบบ
23 เมษายน 2559
1455
39 038-ที.สี.พรหมชาลสูตร8 แยกแยะทิฏฐิ62
23 เมษายน 2559
1489
38 037-ที.สี.พรหมชาลสูตร7 มหาศีล2
23 เมษายน 2559
1474
37 036-ที.สี.พรหมชาลสูตร6 มหาศีล1
26 มีนาคม 2559
1467
36 035-ที.สี.พรหมชาลสูตร5 มัชฌิมศีล
26 มีนาคม 2559
1555
35 034-ที.สี.พรหมชาลสูตร4 จูฬศีล2
20 กุมภาพันธ์ 2559
1618
34 033-ที.สี.พรหมชาลสูตร3 จูฬศีล1
20 กุมภาพันธ์ 2559
1788
33 032-ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พรหมชาลสูตร2
30 มกราคม 2559
1567
32 031-ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พรหมชาลสูตร1
30 มกราคม 2559
1697
31 030-โพธิปักขิยธรรม5; อริยมรรคมีองค์8
26 ธันวาคม 2558
2181
30 029-โพธิปักขิยธรรม4; โพชฌงค์7 และตอบปัญหาธรรม
28 พฤศจิกายน 2558
2488
29 028-โพธิปักขิยธรรม3; อินทรีย์5 และพละ5
28 พฤศจิกายน 2558
2365
28 027-โพธิปักขิยธรรม2; อิทธิบาท4และอินทรีย์5
31 ตุลาคม 2558
2402
27 026-โพธิปักขิยธรรม1; สติปัฏฐาน4และสัมมัปปธาน4
31 ตุลาคม 2558
2506
26 025-พิจารณาโทษของกายให้เกิดอาทีนวสัญญา
26 กันยายน 2558
1582
25 024-วิธีพิจารณาไตรลักษณ์
26 กันยายน 2558
2660
24 023-วิปัสสนากถา2; มุมมองวิปัสสนา40แบบ-2
22 สิงหาคม 2558
2316
23 022-วิปัสสนากถา1; มุมมองวิปัสสนา40แบบ-1
22 สิงหาคม 2558
2475
22 021-เมตตาภาวนา2
25 กรกฎาคม 2558
2344
21 021-เมตตาภาวนา1
25 กรกฎาคม 2558
2426
20 020-วิธีปฏิบัติอานาปานสติที่มีผลอานิสงส์มาก
27 มิถุนายน 2558
2764
19 019-สติในกาย; กายคตาสติแบบฌาน4
27 มิถุนายน 2558
2278
18 018-สติในกาย; ใส่ใจกายเป็นธาตุและเทียบกายกับศพ
23 พฤษภาคม 2558
2310
17 017-สติในกาย; ใส่ใจกายเต็มด้วยสิ่งปฏิกูล
23 พฤษภาคม 2558
2317
16 016-สติในกาย; ลมหายใจ, อิริยาบถ, สัมปชัญญะ
28 มีนาคม 2558
2718
15 015-ปฏิบัติไปตามลำดับถึงสมาธิ
28 มีนาคม 2558
2473
14 014-การปฏิบัติไปตามลำดับ
28 กุมภาพันธ์ 2558
2625
13 013-วัตถุประสงค์ของพรหมจรรย์
28 กุมภาพันธ์ 2558
2509
12 012-มงคล38 ตอนที่2
29 พฤศจิกายน 2557
2466
11 011-มงคล38 ตอนที่1
29 พฤศจิกายน 2557
2594
10 010-ฤกษ์ดี, ยามดี, มงคลดี, ขณะดี
29 พฤศจิกายน 2557
2594
9 009-โทษของศีลวิบัติ, อานิสงส์ของศีลสมบัติ
29 พฤศจิกายน 2557
2557
8 008-กรรม ทุจริตและสุจริต4
1 พฤศจิกายน 2557
2618
7 007-กรรม ทุจริตและสุจริต3
1 พฤศจิกายน 2557
2418
6 006-กรรม ทุจริตและสุจริต2
1 พฤศจิกายน 2557
2424
5 005-กรรม ทุจริตและสุจริต1
1 พฤศจิกายน 2557
2658
4 004-อริยสัจ4
30 สิงหาคม 2557
2983
3 003-กฎแห่งธรรม
30 สิงหาคม 2557
2902
2 002-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
30 สิงหาคม 2557
3074
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ