ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,573
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 79 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 70 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 725 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 532 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 605 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,089 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 06. ฐณิชาฌ์รีสอร์ท จำนวน 303 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
253 253-สมิทธิสูตร-วิธีปฏิบัติแนวอริยมรรค
20 มกราคม 2562
855
252 252-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ2
16 ธันวาคม 2561
741
251 251-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ1
16 ธันวาคม 2561
687
250 250-สํ.สคาถ.ความเห็นเทวดากับสัจจะของพระพุทธเจ้า2
4 พฤศจิกายน 2561
800
249 249-สํ.สคาถ.ความเห็นเทวดากับสัจจะของพระพุทธเจ้า1
4 พฤศจิกายน 2561
747
248 248-ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติภาวนา
7 ตุลาคม 2561
849
247 247-ทุติยเทวสูตร วัตตบท7ประการเหตุให้เป็นท้าวสักกะ
7 ตุลาคม 2561
721
246 246-เวปจิตติสูตรและสุภาสิตชยสูตร ท้าวสักกะสรรเสริญขันติโสรัจจะ
7 ตุลาคม 2561
708
245 245-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร2 ควรเสพธรรมอกุศลเสื่อมลงกุศลเจริญขึ้น
2 กันยายน 2561
737
244 244-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร1 ธรรมที่ควรเสพกับธรรมที่ไม่ควรเสพ
2 กันยายน 2561
800
243 243-สํ.นิ.นครสูตร; พบเมืองเก่า ทางเข้าคือมรรค8
5 สิงหาคม 2561
985
242 242-สํ.นิ.นฬกลาปิสูตร; นามรูปกับวิญญาณอิงอาศัยกัน
5 สิงหาคม 2561
880
241 241-มหารุกขสูตร, ขุดรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่และตอบปัญหา
1 กรกฎาคม 2561
809
240 240-สํ.นิ.ทุติยอริยสาวกสูตรเป็นต้น, ตัณหาเจริญทุกข์เกิด
1 กรกฎาคม 2561
912
239 239-รัฏฐปาลสูตร2 ความเป็นสมณะที่ปฏิบัติไม่ผิดประเสริฐกว่า
3 มิถุนายน 2561
823
238 238-รัฏฐปาลสูตร1 ธัมมุทเทส4ที่ทำให้พระรัฏฐปาละออกบวช
3 มิถุนายน 2561
920
237 237-จูฬทุกขักขันธสูตร2 ความสุขบรรลุถึงได้ด้วยความสุข
6 พฤษภาคม 2561
883
236 236-จูฬทุกขักขันธสูตร1 คุณและโทษของกาม
6 พฤษภาคม 2561
960
235 235-วิธีรักษาสมาธิ และการพิจารณาเวทนา4แบบ
1 เมษายน 2561
1138
234 234-อุบายละบรรเทาความง่วง7วิธี
1 เมษายน 2561
983
233 233-สรุปหลักปฏิบัติสมถะวิปัสสนาตามแนวอานาปานสติ16ขั้น
1 เมษายน 2561
1060
232 232-ฝึกให้มีธรรมสูงและประณีตขึ้นๆ จนแจ้งวิมุตติ
4 มีนาคม 2561
1377
231 231-เหตุ5ประการทำอานาปานสติกัมมัฏฐานได้ผลเร็ว
4 มีนาคม 2561
1358
230 230-เหตุที่อานาปานสติสมาธิเป็นสติปัฏฐาน4
7 มกราคม 2561
1250
229 229-อานาปานสติสมาธิทำให้มากได้วิชชาและวิมุตติ
7 มกราคม 2561
1328
228 228-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤศจิกายน 2560
1228
227 227-ความสามัคคีร่วมใจไม่วิวาทกันในหมู่ชาวพุทธ
5 พฤศจิกายน 2560
1176
226 226-ทัศนะหมดจดดีเห็นนิพพาน
1 ตุลาคม 2560
1458
225 225-สิ่งที่ทุบตีปุถุชนและเครื่องจองจำของมาร
1 ตุลาคม 2560
1519
224 224-ความรู้และข้อปฏิบัติที่ทำให้ละความเร่าร้อนเพราะกามได้
3 กันยายน 2560
1464
223 223-กามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน
3 กันยายน 2560
1355
222 222-องค์ประกอบ11อย่างทำให้เจริญก้าวหน้าในธรรม2
6 สิงหาคม 2560
1453
221 221-องค์ประกอบ11อย่างทำให้เจริญก้าวหน้าในธรรม1
6 สิงหาคม 2560
1515
220 220-ตอบปัญหาธรรม
2 กรกฎาคม 2560
1465
219 219-วัตถุประสงค์การติดตามพระศาสดาเป็นต้น
2 กรกฎาคม 2560
1405
218 218-สัมปชัญญะในฉันทราคะและอัสมิมานะ
2 กรกฎาคม 2560
1349
217 217-สัมปชัญญะในการพูดและการคิด
4 มิถุนายน 2560
1745
216 216-การเป็นอยู่แบบสุญญตา
4 มิถุนายน 2560
1688
215 215-การมีความสุขที่เป็นไปเพื่อนิพพาน
7 พฤษภาคม 2560
1628
214 214-ธรรมที่ควรสอบทานและเหตุที่ทรงอนุญาตปัจจัย4
7 พฤษภาคม 2560
1368
213 213-ควรเจริญธรรม30อย่างเพื่อละธรรม30อย่าง ตอนที่2
2 เมษายน 2560
1329
212 212-ควรเจริญธรรม30อย่างเพื่อละธรรม30อย่าง ตอนที่1
2 เมษายน 2560
1556
211 211-ผู้สามารถทำอนิจจทุกขอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้
19 มีนาคม 2560
1436
210 210-ลักษณะผู้มีความเพียรต่อเนื่องในอิริยาบถ4
19 มีนาคม 2560
1692
209 209-อาธิปไตย3คืออัตตาโลกาธัมมาและตอบปัญหา
5 กุมภาพันธ์ 2560
1388
208 208-แมลงวันคืออกุศลวิตกตอมคนจิตเน่า
5 กุมภาพันธ์ 2560
1473
207 207-ตอบปัญหาธรรม
8 มกราคม 2560
1498
206 206-พิจารณาธรรมดา3อย่างเพื่อละความมัวเมา3อย่าง
8 มกราคม 2560
1404
205 205-ความสงัดจากกิเลส3ประการ
8 มกราคม 2560
1525
204 204-อุบายกำจัดอาฆาตได้โดยสิ้นเชิง2
11 ธันวาคม 2559
1465
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 303 รายการ