ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,097
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 99 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 605 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 407 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,034 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 736 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 792 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

หนังสือ (Book) ทั้งหมด 83 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
63-โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕ (เรียกดู : 6,341 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
62-รู้กฎ แจ้งธรรม (เรียกดู : 3,718 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
61-สิ่งที่ควรอธิษฐาน (รูปเล่มใหม่) (เรียกดู : 4,109 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
60-โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ (เรียกดู : 4,673 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
59-รู้จักเทวดา (เรียกดู : 4,016 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
58-อนุปุพพิกถา (เรียกดู : 3,808 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
57-คุณพระรัตนตรัย (เรียกดู : 3,192 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
56-โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔ (เรียกดู : 5,611 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
55-พระพุทธเจ้า (เรียกดู : 3,328 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
54-อริยสัจ ๔ (ปกแข็ง) (เรียกดู : 4,187 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
53-อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 4,422 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
52-เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ (เรียกดู : 3,320 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
51-แผนที่ภาวนา (เรียกดู : 3,125 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
50-เครื่องมือพัฒนาจิต (เรียกดู : 3,075 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
49-ศรัทธาที่ถูกต้อง (เรียกดู : 3,588 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
48-สวดธรรม (ฉบับพกพา) (เรียกดู : 3,234 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
47-อริยสัจ ๔ (เรียกดู : 3,524 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
46-สวดธรรม (เรียกดู : 3,065 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
45-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม (เรียกดู : 3,766 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
44-เอกายนมรรค (เรียกดู : 2,824 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
แสดงผล 20 รายการ จากทั้งหมด 83 รายการ