ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,573
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 79 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 70 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 725 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 532 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 605 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,089 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ยุวพุทธิกสมาคมฯ จำนวน 467 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
367 366-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (17).เหตุปัจจัยของวิชชาและวิมุตติและตอบปัญหา
18 กันยายน 2562
184
366 365-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (16).ตอบปัญหาธรรม 7
17 กันยายน 2562
180
365 364-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (15).สรุปองค์มรรค 8
17 กันยายน 2562
188
364 363-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (14).กระบวนธรรมเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์
17 กันยายน 2562
181
363 362-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (13).ตอบปัญหาธรรม 6
17 กันยายน 2562
209
362 361-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (12).ตอบปัญหาธรรม 5
16 กันยายน 2562
203
361 360-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (11).ญาณ 12
16 กันยายน 2562
199
360 359-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (10).ตอบปัญหาธรรม 4
16 กันยายน 2562
198
359 358-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (09).สักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 และสีลัพพตปรามาส
16 กันยายน 2562
212
358 357-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (08).ตอบปัญหาธรรม 3
16 กันยายน 2562
197
357 356-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (07).ตอบปัญหาธรรม 2
15 กันยายน 2562
186
356 355-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (06).การปฏิบัติให้หยั่งลงสู่การเห็นอริยสัจ
15 กันยายน 2562
169
355 354-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (05).ตอบปัญหาธรรม 1
15 กันยายน 2562
170
354 353-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (04).หลักและวิธีการฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน 4
15 กันยายน 2562
183
353 352-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (03).การฝึกสติสัมปชัญญะและสัพพัตถกกรรมฐาน
14 กันยายน 2562
178
352 351-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (02).พื้นฐานการมีสติรู้กาย
14 กันยายน 2562
178
351 350-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (01).คอร์สวิปัสสนากรรมฐานอริยมรรค
14 กันยายน 2562
193
350 349-ปฏิจจสมุปบาท 5(2).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 4
8 กันยายน 2562
186
349 348-ปฏิจจสมุปบาท 5(1).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 3
8 กันยายน 2562
183
348 347-ปฏิจจสมุปบาท 4(2).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 2
18 สิงหาคม 2562
312
347 346-ปฏิจจสมุปบาท 4(1).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 1
18 สิงหาคม 2562
325
346 345-ความจริงของสิ่งทั้งปวง(รับเชิญพิเศษในคอร์ส 4 วัน)
3 กรกฎาคม 2562
304
345 344-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (18).คุณธรรมให้ตรัสรู้และคุณสมบัติอุบาสกรตนะ
16 มิถุนายน 2562
241
344 343-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (17).กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
16 มิถุนายน 2562
322
343 342-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (16).ตอบปัญหาธรรม 6
15 มิถุนายน 2562
297
342 341-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (15).ปัญญาขันธ์ สีลขันธ์ สมาธิขันธ์
15 มิถุนายน 2562
297
341 340-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (14).ตอบปัญหาธรรม 5
15 มิถุนายน 2562
312
340 339-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (13).มุ่งละสักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 และสีลัพพตปรามาส
15 มิถุนายน 2562
270
339 338-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
15 มิถุนายน 2562
280
338 337-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (11).ความเกิดและความดับของขันธ์ 5
14 มิถุนายน 2562
290
337 336-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
14 มิถุนายน 2562
297
336 335-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (09).สัญญาขันธ์ กับ สังขารขันธ์ แยกจากจิต
14 มิถุนายน 2562
273
335 334-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (08).ตอบปัญหาธรรม 2
14 มิถุนายน 2562
274
334 333-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (07).ตอบปัญหาธรรม 1
13 มิถุนายน 2562
263
333 332-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (06).แจกแจงกาย 14 เวทนา 9 จิต 16 ในสติปัฏฐาน
13 มิถุนายน 2562
287
332 331-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (05).อาศัยธรรม 3 แล้วดูความจริงด้วยอนุปัสสนา 7 อย่าง
13 มิถุนายน 2562
271
331 330-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (04).วิปัลลาส 3 อย่างในธรรม 4 ประเด็น
13 มิถุนายน 2562
265
330 329-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (03).การรู้ลมหายใจ อิริยาบถ และประกอบสัมปชัญญะ 4
12 มิถุนายน 2562
266
329 328-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (02).หลักการฝึกจิตและแนะนำการฝึกสติ
12 มิถุนายน 2562
290
328 327-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (01).ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
12 มิถุนายน 2562
248
327 326-วิปัสสนาภูมิ 6
8 มิถุนายน 2562
284
326 325-ตอบปัญหาธรรม(ยุวเนกขัมม์)
30 พฤษภาคม 2562
299
325 324-ทุกข์ในอริยสัจ(ยุวเนกขัมม์)
30 พฤษภาคม 2562
285
324 323-อาตาปี สัมปชาโน สติมา(ยุวเนกขัมม์)
29 พฤษภาคม 2562
308
323 322-ความจริงของสิ่งทั้งปวงและนำปฏิบัติ(ยุวเนกขัมม์)
28 พฤษภาคม 2562
265
322 321-อริยสัจ 4 ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ
6 เมษายน 2562
385
321 320-ความจริงของสิ่งทั้งปวงและความจริงแบบอริยสัจ
6 เมษายน 2562
335
320 319-ปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวพุทธิกสมาคม ฯ ศูนย์ 2)
29 มีนาคม 2562
321
319 318-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม(คอร์สพัฒนาจิตฯ)
18 มีนาคม 2562
326
318 317-อริยมรรคมีองค์ 8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 มกราคม 2562
331
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 467 รายการ