ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 08. วัดสามพระยา จำนวน 239 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
189 189-อรณวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
14 กุมภาพันธ์ 2553
1867
188 188-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่8
10 มกราคม 2552
1815
187 187-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่7
10 มกราคม 2552
1866
186 186-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่6
27 ธันวาคม 2552
1927
185 185-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่5
27 ธันวาคม 2552
1904
184 184-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
13 ธันวาคม 2552
1877
183 183-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่3
13 ธันวาคม 2552
1839
182 182-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
15 พฤศจิกายน 2552
1918
181 181-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
15 พฤศจิกายน 2552
2166
180 180-นิพพานปฏิสังยุตตสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
18 ตุลาคม 2552
1808
179 179-สติปัฏฐานกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่3
18 ตุลาคม 2552
2106
178 176-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่6
27 กันยายน 2552
1726
177 175-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่5
27 กันยายน 2552
1869
176 174-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
13 กันยายน 2552
1834
175 173-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่3
13 กันยายน 2552
1834
174 172-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
23 สิงหาคม 2552
1936
173 171-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
23 สิงหาคม 2552
1987
172 170-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่12
16 สิงหาคม 2552
1691
171 169-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่11
16 สิงหาคม 2552
1695
170 168-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่10
9 สิงหาคม 2552
1689
169 167-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่9
9 สิงหาคม 2552
1690
168 166-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่8
26 กรกฎาคม 2552
1846
167 165-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่7
26 กรกฎาคม 2552
1843
166 164-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่6
19 กรกฎาคม 2552
1756
165 163-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่5
19 กรกฎาคม 2552
1738
164 162-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่4
28 มิถุนายน 2552
1832
163 161-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่3
28 มิถุนายน 2552
1871
162 160-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่2
21 มิถุนายน 2552
1699
161 159-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่1
21 มิถุนายน 2552
1793
160 158-อภิญญาสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
14 มิถุนายน 2552
1948
159 157-สิกขานิสังสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
14 มิถุนายน 2552
1749
158 156-สิกขานิสังสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
31 พฤษภาคม 2552
1840
157 155-สมณสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
31 พฤษภาคม 2552
1648
156 154-วิถารสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
10 พฤษภาคม 2552
1652
155 153-วิตถารสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
10 พฤษภาคม 2552
1861
154 152-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
26 เมษายน 2552
1929
153 151-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
26 เมษายน 2552
1869
152 150-ปมาทวิหารีสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
22 มีนาคม 2552
1760
151 149-ปมาทวิหารีสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
22 มีนาคม 2552
1800
150 148-ปริหานธัมมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
15 มีนาคม 2552
1678
149 147-ปริหานธัมมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
15 มีนาคม 2552
1682
148 146-ทุติยอัสสตวาสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
8 มีนาคม 2552
1745
147 145-กัจจานโคตตสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
8 มีนาคม 2552
1959
146 144-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่4
22 กุมภาพันธ์ 2552
2312
145 143-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่3
22 กุมภาพันธ์ 2552
1740
144 142-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่2
15 กุมภาพันธ์ 2552
1741
143 141-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่1
15 กุมภาพันธ์ 2552
1882
142 140-ปัจจยสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่2
8 กุมภาพันธ์ 2552
1729
141 139-ปัจจยสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่1
8 กุมภาพันธ์ 2552
1695
140 138-อรหันตสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
10 มกราคม 2552
1798
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 239 รายการ