ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 376 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
276 276-พุทธวงศ์ 5 การแผ่ขยายของพระธาตุและบริขาร
15 พฤศจิกายน 2561
358
275 275-พุทธวงศ์ 4 พระพุทธเจ้า 29 พระองค์ 2
15 พฤศจิกายน 2561
422
274 274-ตอบปัญหาบทบาลีเพื่อใช้ในการโยนิโส
15 พฤศจิกายน 2561
345
273 273-พุทธวงศ์ 3 พระพุทธเจ้า 29 พระองค์ 1
15 พฤศจิกายน 2561
354
272 272-พุทธวงศ์ 2 โคตมพุทธวงศ์ 2
15 พฤศจิกายน 2561
371
271 271-พุทธวงศ์ 1 โคตมพุทธวงศ์ 1
4 ตุลาคม 2561
345
270 270-ตอบปัญหาการพิจารณาความว่างลงสู่อริยสัจ
4 ตุลาคม 2561
358
269 269-ฌานวิภังค์ 22 ปัญหาปุจฉกะ การถามตอบเกี่ยวกับฌาน
4 ตุลาคม 2561
362
268 268-ฌานวิภังค์ 21 อภิธรรม รูปฌาน อรูปฌาน โลกุตตรฌาน
20 กันยายน 2561
349
267 267-ตอบปัญหาการยอมรับสมุทยวาระ
20 กันยายน 2561
333
266 266-ฌานวิภังค์ 20 อธิบายเนวสัญญานาสัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
341
265 265-ฌานวิภังค์ 19 อธิบายอากาสาฯ อากิญจัญญาฯ
20 กันยายน 2561
382
264 264-ฌานวิภังค์ 18 อรูปสมาบัติ 4
20 กันยายน 2561
340
263 263-ฌานวิภังค์ 17 ลักษณะฌานที่ 2,3,4
6 กันยายน 2561
349
262 262-ตอบปัญหาการมนสิการอริยสัจ 4
6 กันยายน 2561
353
261 261-ฌานวิภังค์ 16 ลักษณะฌานที่ 1
6 กันยายน 2561
342
260 260-ฌานวิภังค์ 15 ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา
6 กันยายน 2561
364
259 259-ฌานวิภังค์ 14 ชำระจิตให้หมดจดจากถินมิทธะเป็นต้น
16 สิงหาคม 2561
343
258 258-ตอบปัญหาประโยชน์ของปรมัตถธรรม
16 สิงหาคม 2561
571
257 257-ฌานวิภังค์ 13 ชำระจิตให้หมดจดจากพยาบาท
16 สิงหาคม 2561
366
256 256-ฌานวิภังค์ 12 ชำระจิตให้หมดจดจากอภิชฌาในโลก
16 สิงหาคม 2561
333
255 255-ฌานวิภังค์ 11 สถานที่และอิริยาบถที่เหมาะต่อฌาน
1 สิงหาคม 2561
349
254 254-ตอบปัญหาการพิจารณาสมุทัยปัจจุบันและอดีต
1 สิงหาคม 2561
362
253 253-ฌานวิภังค์ 10 ประกอบภาวนาและกระทำสัมปชัญญะ
1 สิงหาคม 2561
348
252 252-ฌานวิภังค์ 9 รู้ความพอดีในอาหารและตื่นอยู่เสมอ
1 สิงหาคม 2561
355
251 251-ฌานวิภังค์ 8 คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
12 กรกฎาคม 2561
319
250 250-ตอบปัญหาสรุปสติปัฏฐาน 4 เป็นอริยสัจ 4
12 กรกฎาคม 2561
241
249 249-ฌานวิภังค์ 7 เห็นภัยในโทษและสมาทานฝึกในสิกขาบท
12 กรกฎาคม 2561
264
248 248-ฌานวิภังค์ 6 ความต่างของสมาธิกับวิปัสสนา
12 กรกฎาคม 2561
245
247 247-ฌานวิภังค์ 5 อธิบายอาจาระและโคจร
5 กรกฎาคม 2561
228
246 246-ตอบปัญหาพิจารณาวิถีจิตเป็นอริยสัจ 4
5 กรกฎาคม 2561
240
245 245-ฌานวิภังค์ 4 อธิบายภิกษุและปาติโมกข์
5 กรกฎาคม 2561
237
244 244-ฌานวิภังค์ 3 สมาบัติ 8
5 กรกฎาคม 2561
217
243 243-ฌานวิภังค์ 2 ชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์
21 มิถุนายน 2561
230
242 242-ตอบปัญหาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดกับทุกขสมุทัย
21 มิถุนายน 2561
220
241 241-ฌานวิภังค์ 1 พื้นฐานและอุปการธรรมของฌาน
21 มิถุนายน 2561
257
240 240-มหาทุกขักขันธสูตร 7 อาทีนวะและนิสสรณะเวทนา
21 มิถุนายน 2561
230
239 239-มหาทุกขักขันธสูตร 6 อัสสาทะของเวทนา
7 มิถุนายน 2561
208
238 238-มหาทุกขักขันธสูตร 5 อาทีนวะและนิสสรณะของรูป
17 พฤษภาคม 2561
224
237 237-ตอบปัญหาเชื่อมโยงทิฏฐิกับจริตเป็นต้น
17 พฤษภาคม 2561
208
236 236-มหาทุกขักขันธสูตร 4 อัสสาทะและนิสสรณะของกาม
17 พฤษภาคม 2561
258
235 235-มหาทุกขักขันธสูตร 3 อาทีนวะของกามในปัจจุบัน
3 พฤษภาคม 2561
236
234 234-ตอบปัญหาการตรวจสอบมรรคเจริญขึ้นกาม
3 พฤษภาคม 2561
242
233 233-มหาทุกขักขันธสูตร 2 อัสสาทะและอาทีนวะของกาม
3 พฤษภาคม 2561
236
232 232-มหาทุกขักขันธสูตร 1 กำหนดรู้กาม รูป และเวทนา
3 พฤษภาคม 2561
251
231 231-จปลายมานสูตร 4 วิธีปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่น
19 เมษายน 2561
226
230 230-ตอบปัญหารู้อริยสัจ 3 รอบ
19 เมษายน 2561
229
229 229-จปลายมานสูตร 3 วิธีปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น
19 เมษายน 2561
245
228 228-จปลายมานสูตร 2 ไม่ถือตัวเข้าสู่ตระกูล
19 เมษายน 2561
224
227 227-จปลายมานสูตร 1 อุบายแกัง่วงและวิธีนอน
5 เมษายน 2561
222
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ