ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. ปฏิสัมภิทามรรคและจูฬนิทเทส จำนวน 227 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
177 177-สุญญกถา2 ความว่าง25แบบ ตอนที่1
28 ตุลาคม 2560
1031
176 176-สุญญกถา1 โลกว่างจากตนและของที่เนื่องด้วยตน
23 กันยายน 2560
1324
175 175-พลกถา4 สรุปความหมายพลธรรมแบบย่อ
23 กันยายน 2560
1235
174 174-พลกถา3 พลธรรม5หมวดๆละ10
23 กันยายน 2560
1201
173 173-พลกถา2 ธรรมที่เป็นพละ68อย่าง2
26 สิงหาคม 2560
1389
172 172-พลกถา1 ธรรมที่เป็นพละ68อย่าง1
26 สิงหาคม 2560
1189
171 171-โลกุตตรกถา ตัวสภาวะและความหมายของโลกุตตรธรรม
26 สิงหาคม 2560
1232
170 170-ธัมมจักกกถา2 ความหมายและสภาวะธรรมจักร2
29 กรกฎาคม 2560
1356
169 169-ธัมมจักกกถา1 ความหมายและสภาวะธรรมจักร1
29 กรกฎาคม 2560
1292
168 168-ปฏิสัมภิทากถา4 ปฏิสัมภิทาในอภิญญาเป็นต้น
17 มิถุนายน 2560
1276
167 167-ปฏิสัมภิทากถา3 ปฏิสัมภิทาในสติปัฏฐานเป็นต้น
17 มิถุนายน 2560
1339
166 166-ปฏิสัมภิทากถา2 ปฏิสัมภิทาญาณในอริยสัจ4
20 พฤษภาคม 2560
1329
165 165-ปฏิสัมภิทากถา1 พระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม
20 พฤษภาคม 2560
1396
164 164-วิราคกถา2 วิมุตติเป็นผล
22 เมษายน 2560
1357
163 163-วิราคกถา1 วิราคะเป็นมรรค
22 เมษายน 2560
1306
162 162-เมตตากถา3 เจริญเมตตาเจโตวิมุตติกับองค์มรรค
25 มีนาคม 2560
1356
161 161-เมตตากถา2 เมตตา8อาการและเจริญพร้อมอินทรีย์เป็นต้น
25 มีนาคม 2560
1510
160 160-เมตตากถา1 ลักษณะเมตตาที่ให้อานิสงส์11อย่าง
18 กุมภาพันธ์ 2560
1479
159 159-โพชฌังคกถา5 เหตุให้โพชฌงค์ตั้งอยู่และเคลื่อนไป
18 กุมภาพันธ์ 2560
1454
158 158-โพชฌังคกถา4 โพชฌงค์ตรัสรู้ภาวะหลากหลาย3
14 มกราคม 2560
1180
157 157-โพชฌังคกถา3 โพชฌงค์ตรัสรู้ภาวะหลากหลาย2
14 มกราคม 2560
1376
156 156-โพชฌังคกถา2 โพชฌงค์ตรัสรู้ภาวะหลากหลาย
24 ธันวาคม 2559
1429
155 155-โพชฌังคกถา1 ความหมายของโพชฌงค์
24 ธันวาคม 2559
1439
154 154-สัจจกถา4 สัจจะในอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ
19 พฤศจิกายน 2559
1347
153 153-สัจจกถา3 แทงตลอดสัจจะด้วยญาณเดียว9อาการ
19 พฤศจิกายน 2559
1380
152 152-สัจจกถา2 แทงตลอดสัจจะด้วยญาณเดียว4อาการ
15 ตุลาคม 2559
1441
151 151-สัจจกถา1 ความเป็นเช่นนั้นของสัจจะ16ความหมาย
15 ตุลาคม 2559
1580
150 150-ยุคนัทธกถา5 วิปัสสนูปกิเลส10และวิธีแก้ไข
15 ตุลาคม 2559
1449
149 149-ยุคนัทธกถา4 มรรควิธีสำหรับผู้มีจิตฟุ้งในธรรม
8 ตุลาคม 2559
1437
148 148-ยุคนัทธกถา3 มรรควิธีสมถะวิปัสสนาคู่กัน
8 ตุลาคม 2559
1373
147 147-ยุคนัทธกถา2 มรรควิธีวิปัสสนานำหน้า
20 สิงหาคม 2559
1405
146 146-ยุคนัทธกถา1 มรรควิธีสมถะนำหน้า
20 สิงหาคม 2559
1530
145 145-มัณฑเปยยกถา; ธรรมที่ผ่องใสและน่าดื่ม
9 กรกฎาคม 2559
1569
144 144-มัคคกถา2; ลักษณะมรรคในหมวดธรรมต่างๆ
9 กรกฎาคม 2559
1429
143 143-มัคคกถา1; ความหมายมรรค10ประเด็น
25 มิถุนายน 2559
1471
142 142-วิปัลลาสกถา; วิปัลลาส4
25 มิถุนายน 2559
1441
141 141-กัมมกถา กรรม12 อดีต6 ปัจจุบัน4 อนาคต2
21 พฤษภาคม 2559
1493
140 140-คติกถา3 ญาณวิปปยุตตปฏิสนธิ
21 พฤษภาคม 2559
1458
139 139-คติกถา2 ญาณสัมปยุตตปฏิสนธิ2
21 พฤษภาคม 2559
1429
138 138-คติกถา1 ญาณสัมปยุตตปฏิสนธิ1
23 เมษายน 2559
1486
137 137-วิโมกขกถา14 ธรรมเกี่ยวกับวิโมกข์8อย่าง2
23 เมษายน 2559
1476
136 136-วิโมกขกถา13 ธรรมเกี่ยวกับวิโมกข์8อย่าง1
23 เมษายน 2559
1410
135 135-วิโมกขกถา12 วิโมกขมุข ตอนที่7
19 มีนาคม 2559
1326
134 134-วิโมกขกถา11 วิโมกขมุข ตอนที่6
19 มีนาคม 2559
1275
133 133-วิโมกขกถา10; วิโมกขมุข ตอนที่5
20 กุมภาพันธ์ 2559
1411
132 132-วิโมกขกถส9; วิโมกขมุข ตอนที่4
20 กุมภาพันธ์ 2559
1461
131 131-วิโมกขกถา8; วิโมกขมุข ตอนที่3
30 มกราคม 2559
1538
130 130-วิโมกขกถา7; วิโมกขมุข ตอนที่2
30 มกราคม 2559
1537
129 129-วิโมกขกถา6; วิโมกขมุข ตอนที่1
26 ธันวาคม 2558
1362
128 128-วิโมกขกถา5; วิโมกข์68 ตอนที่5
26 ธันวาคม 2558
1452
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ