ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. ปฏิสัมภิทามรรคและจูฬนิทเทส จำนวน 227 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
77 077-ทิฏฐิกถา ตอนที่13 ทิฏฐิ62 ตอนที่3
12 ตุลาคม 2556
1648
76 076-ทิฏฐิกถา ตอนที่12 ทิฏฐิ62 ตอนที่2
14 กันยายน 2556
1804
75 075-ทิฏฐิกถา ตอนที่11 ทิฏฐิ62 ตอนที่1
14 กันยายน 2556
1787
74 074-ทิฏฐิกถา ตอนที่10 อันตคาหิกทิฏฐิ50 ตอนที่2
13 กรกฎาคม 2556
1722
73 073-ทิฏฐิกถา ตอนที่9 อันตคาหิกทิฏฐิ50 ตอนที่1
13 กรกฎาคม 2556
1643
72 072-ทิฏฐิกถา ตอนที่8 สักกายทิฏฐิ20, สัสสตทิฏฐิ15, อุจเฉททิฏฐิ5
22 มิถุนายน 2556
1777
71 071-ทิฏฐิกถา ตอนที่7 มิจฉาทิฏฐิ10
22 มิถุนายน 2556
1708
70 070-ทิฏฐิกถา ตอนที่6 อัตตานุทิฏฐิ ตอนที่2
18 พฤษภาคม 2556
1768
69 069-ทิฏฐิกถา ตอนที่5 อัตตานุทิฏฐิ20 ตอนที่1
18 พฤษภาคม 2556
1878
68 068-ทิฏฐิกถา ตอนที่4 อัสสาททิฏฐิ35 ตอนที่2
27 เมษายน 2556
1775
67 067-ทิฏฐิกถา ตอนที่3 อัสสาททิฏฐิ35 ตอนที่1
27 เมษายน 2556
1596
66 066-ทิฏฐิกถา ตอนที่2
23 มีนาคม 2556
1759
65 065-ทิฏฐิกถา ตอนที่1
23 มีนาคม 2556
1638
64 064-ญาณกถา สัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณ ตอนที่2
26 มกราคม 2556
1673
63 063-ญาณกถา สัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณ ตอนที่1
26 มกราคม 2556
1815
62 062-ญาณกถา มหากรุณาญาณนิทเทส
24 พฤศจิกายน 2555
1617
61 061-ญาณกถา ยมกปาฏิหีรญาณและมหากรุณาญาณนิทเทส
24 พฤศจิกายน 2555
1898
60 060-ญาณกถา อาสยานุสยญาณนิทเทส
13 ตุลาคม 2555
1739
59 059-ญาณกถา อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส
13 ตุลาคม 2555
1621
58 058-ญาณกถา สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส
15 กันยายน 2555
1644
57 057-ญาณกถา อาสวักขยญาณและสัจจจตุกกทวยญาณนิทเทส
15 กันยายน 2555
1605
56 056-ญาณกถา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และทิพพจักขุญาณนิทเทส
25 สิงหาคม 2555
1639
55 055-ญาณกถา โสตธาตุวิสุทธิญาณ และเจโตปริยญาณนิทเทส
25 สิงหาคม 2555
1602
54 054-ญาณกถา ฉวิวัฏฏญาณนิทเทส และอิทธิวิธญาณนิทเทส
21 กรกฎาคม 2555
1760
53 053-ญาณกถา ปเทสวิหารญาณนิทเทส และฉวิวัฏฏญาณนิทเทส
21 กรกฎาคม 2555
1702
52 052-ญาณกถา สัลเลขัฏฐญาณ, วีริยารัมภญาณ,..,ปริโยคาหนญาณ
21 มิถุนายน 2555
1658
51 051-ญาณกถา ปรินิพพานญาณนิทเทส และสมสีสัฏฐญาณนิทเทส
21 มิถุนายน 2555
1675
50 050-ญาณกถา นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส ตอนที่2
21 เมษายน 2555
1628
49 049-ญาณกถา นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส ตอนที่1
21 เมษายน 2555
1757
48 048-ญาณกถา อรณวิหารญาณนิทเทส
17 ธันวาคม 2554
1761
47 047-ญาณกถา อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส
17 ธันวาคม 2554
1724
46 046-ญาณกถา ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส และญาณัตตยนิทเทส
17 ธันวาคม 2554
1747
45 045-ญาณกถา ญาณปัญจกนิทเทส และปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส
17 กันยายน 2554
1692
44 044-ญาณกถา ภูมินานัตตและธัมมนานัตตญาณนิทเทส
20 สิงหาคม 2554
1715
43 043-ญาณกถา จริยานานัตตญาณนิทเทส ตอนที่2
20 สิงหาคม 2554
1808
42 042-ญาณกถา จริยานานัตตญาณนิทเทส
9 กรกฎาคม 2554
1773
41 041-ญาณกถา วัตถุนานัตตญาณนิทเทส และโคจรนานัตตญาณนิทเทส
9 กรกฎาคม 2554
1643
40 040-ญาณกถา ปัจจเวกขณญาณนิทเทส ตอนที่2
25 มิถุนายน 2554
1637
39 039-ญาณกถา ปัจจเวกขณญาณนิทเทส ตอนที่1
25 มิถุนายน 2554
1831
38 038-ญาณกถา วิมุตติญาณนิทเทส
28 พฤษภาคม 2554
1618
37 037-ญาณกถา ผลญาณนิทเทส
28 พฤษภาคม 2554
1848
36 036-ญาณกถา มัคคญาณนิทเทส ตอนที่2
28 พฤษภาคม 2554
1813
35 035-ญาณกถา มัคคญาณนิทเทส ตอนที่1
23 เมษายน 2554
1804
34 034-ญาณกถา โคตรภูญาณนิทเทส
23 เมษายน 2554
1725
33 033-ญาณกถา สังขารุเปกขาญาณนิทเทส ตอนที่2
12 มีนาคม 2554
1814
32 032-ญาณกถา สังขารุเปกขาญาณนิทเทส ตอนที่1
12 มีนาคม 2554
1795
31 029-ญาณกถา อุทยัพพยญาณนิทเทส
11 ธันวาคม 2553
1868
30 028-ญาณกถา สัมมสนญาณนิทเทส
11 ธันวาคม 2553
1953
29 031-ญาณกถา อาทีนวญาณนิทเทส
12 กุมภาพันธ์ 2554
1793
28 030-ญาณกถา ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส
12 กุมภาพันธ์ 2554
1873
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ