ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 07. วีดีโอ ม.มหาจุฬาลงกรณฯ จำนวน 248 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
198 201-ยมกปาลิ ตอนที่ 12.แนะแนวข้อสอบรายวิชายมกปาลิ
16 กันยายน 2563
7
197 200-ยมกปาลิ ตอนที่ 11.อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก
2 กันยายน 2563
6
196 199-ยมกปาลิ ตอนที่ 10.ขันธยมก ปวัตติวาระและปริญญาวาระ
26 สิงหาคม 2563
7
195 198-ยมกปาลิ ตอนที่ 9.สุทธขันธวาระและสุทธขันธมูลจักกวาระ
19 สิงหาคม 2563
5
194 197-ยมกปาลิ ตอนที่ 8.ขันธยมกปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม
5 สิงหาคม 2563
5
193 196-ยมกปาลิ ตอนที่ 7.โครงสร้างขันธยมกและอธิบายปทโสธนวาระ
29 กรกฎาคม 2563
6
192 195-ยมกปาลิ ตอนที่ 6.อัญญมัญญมูลยมกและสรุปมูลยมก
22 กรกฎาคม 2563
7
191 194-ยมกปาลิ ตอนที่ 5.มูลมูลกนัย เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
15 กรกฎาคม 2563
8
190 193-ยมกปาลิ ตอนที่ 4.อธิบายมูลมูลนัย กับ มูลกนัย
1 กรกฎาคม 2563
6
189 192-ยมกปาลิ ตอนที่ 3.การหาองค์ธรรมและอธิบายมูลยมก
24 มิถุนายน 2563
11
188 191-ยมกปาลิ ตอนที่ 2.โครงสร้างของมูลยมก
17 มิถุนายน 2563
8
187 190-ยมกปาลิ ตอนที่ 1.แนะนำรายวิชายมกปาลิ
10 มิถุนายน 2563
6
186 189-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 11.แนะแนวข้อสอบรายวิชาธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ
16 กันยายน 2563
6
185 188-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 10.วิภังคปาลิ 2 ขันธวิภังค์ อายตนวิภังค์ ธาตุวิภังค์
26 สิงหาคม 2563
8
184 187-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 9.วิภังคปาลิ 1 โครงสร้างคัมภีร์วิภังค์ หมวดธรรม 18 วิธีการ 3
19 สิงหาคม 2563
8
183 186-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 8.รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ และอัฏฐกถากัณฑ์
5 สิงหาคม 2563
7
182 185-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 7.อกุศล อพยากตวิบาก และอพยากตกิริยา
29 กรกฎาคม 2563
7
181 184-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 6.วิธีการนับจำนวนโลกุตตรจิต
22 กรกฎาคม 2563
7
180 183-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 5.รูปาวจรกุศลและเตมภูมิกกุศล
15 กรกฎาคม 2563
6
179 182-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 4.การแสดงรูปาวจรกุสลจิตตุปบาท
1 กรกฎาคม 2563
6
178 181-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 3.ธัมมววัฏฐาน โกฏฐาสะ และสุญญตวาร
24 มิถุนายน 2563
6
177 180-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 2(2).ปรมัตถธรรม จิต 89 เจตสิก 52 รูป 28
17 มิถุนายน 2563
8
176 179-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 2(1).วิธีการแสดงกุศลจิตดวงที่ 1
17 มิถุนายน 2563
12
175 178-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 1.แนะนำรายวิชาธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ
10 มิถุนายน 2563
10
174 177.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 7.ตัวอย่างการใช้หลักเนตติ
13 มีนาคม 2563
5
173 176.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 6.วิเคราะห์สติปัฏฐาน 4 แนวเนตติปกรณ์
13 มีนาคม 2563
8
172 175.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 5.สาสนปัฏฐาน 28 และตัวอย่าง
6 มีนาคม 2563
3
171 174.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 4.อธิบายนยะ 5 และสาสนปัฏฐาน 16
5 มีนาคม 2563
3
170 173.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 3.ลักขณหาระ สมาโรปนหาระ
28 กุมภาพันธ์ 2563
4
169 172.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 2.เทสนาหาระ วิจย ยุตติ ปทัฏฐานหา
21 กุมภาพันธ์ 2563
5
168 171.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 1.ความรู้เบื้องต้นเนตติปกรณ์
14 กุมภาพันธ์ 2563
7
167 170.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 6(2).การตีความพระพุทธพจน์ในวิสุทธิมรรค
28 กุมภาพันธ์ 2563
5
166 169.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 6(1).การตีความพระพุทธพจน์ในมิลินทปัญหา
28 กุมภาพันธ์ 2563
10
165 168.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 5(2).การตีความตามแนวเนตติปกรณ์ 4
21 กุมภาพันธ์ 2563
4
164 167.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 5(1).การตีความตามแนวเนตติปกรณ์ 3
21 กุมภาพันธ์ 2563
4
163 166.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 4(2).การตีความตามแนวเนตติปกรณ์ 2
13 กุมภาพันธ์ 2563
4
162 165.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 4(1).การตีความตามแนวเนตติปกรณ์ 1
13 กุมภาพันธ์ 2563
6
161 164.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 3(2).ปริโภคมยปุญญ สมาทานเหตุ อันตราภวกถา
31 มกราคม 2563
4
160 163.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 3(1).เอกมัคคกถา ปฏิจจสมุปบาทกถา อนุสยกถา
31 มกราคม 2563
8
159 162.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 2(2).ปุคคลกถาและสติปัฏฐานกถา
30 มกราคม 2563
5
158 161.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 2(1).แนะนำคัมภีร์กถาวัตถุและปุคคลกถา
30 มกราคม 2563
3
157 160.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 1(3).การตีความในพระไตรปิฎก
16 มกราคม 2563
9
156 159.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 1(2).ที่มาของการตีความพระพุทธพจน์
16 มกราคม 2563
6
155 158.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 1(1).แหล่งกำเนิดพระพุทธพจน์
16 มกราคม 2563
4
154 157.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 5(2).ตัวอย่างอธิบายพระพุทธพจน์ด้วยนยะ 2
5 กุมภาพันธ์ 2563
4
153 156.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 5(1).ตัวอย่างอธิบายพระพุทธพจน์ด้วยนยะ 1
5 กุมภาพันธ์ 2563
2
152 155.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 4(2).ตัวอย่างอธิบายพระพุทธพจน์ด้วยหาระ 16
29 มกราคม 2563
3
151 154.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 4(1).อธิบายพระพุทธพจน์ด้วยสาสนปัฏฐาน
29 มกราคม 2563
2
150 153.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 3(2).การจัดหมวดหมู่พระพุทธพจน์ในสาสนปัฏฐาน
22 มกราคม 2563
4
149 152.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 3(1).วิธีพิจารณาทิศทางและจุดเชื่อมแห่งธรรม
22 มกราคม 2563
2
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ