ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 279 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 483 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,835 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,735 2735-ผลแห่งการปฏิบัติในพระศาสนา ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
50
1,734 2734-พื้นฐานดี มีสติ และเจริญมรรค สวนป่ามัชฌิมา
10 ธันวาคม 2565
105
1,733 2733-ธรรม2และกฎแห่งธรรม4 สวนป่ามัชฌิมา
10 ธันวาคม 2565
81
1,732 2732-ทางเดินอริยมรรคมีองค์8 สวนป่ามัชฌิมา
9 ธันวาคม 2565
119
1,731 2731-มุมมองอริยสัจสร้างสัมมาทิฏฐิ สวนป่ามัชฌิมา
8 ธันวาคม 2565
158
1,730 2730-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ สวนป่ามัชฌิมา
8 ธันวาคม 2565
95
1,729 2729-วิธีเห็นธรรมหมวดอายตนะและโพชฌงค์
7 ธันวาคม 2565
104
1,728 2727-วิธีปฏิบัติต่อนิวรณ์ สวนป่ามัชฌิมา
7 ธันวาคม 2565
78
1,727 2726-อารมณ์ของสติปัฏฐาน สวนป่ามัชฌิมา
7 ธันวาคม 2565
80
1,726 2725-วิธีฝึกสมาธิเพื่อความสิ้นอาสวะ สวนป่ามัชฌิมา
6 ธันวาคม 2565
151
1,725 2724-ฝึกเจริญปัญญาแนวอริยมรรค สวนป่ามัชฌิมา
6 ธันวาคม 2565
87
1,724 2723-ทำกัมมัฏฐานให้กุศลต่อเนื่อง สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
85
1,723 2722-ให้มีหลักจิตมั่นคง สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
81
1,722 2721-ชำระความเห็นในสรณะและฝึกจิต สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
58
1,721 2720-ปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดแห่งทุกข์ สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
73
1,720 2719-อุดมคติชีวิตของชาวพุทธ ยุวพุทธ4
23 พฤศจิกายน 2565
75
1,719 2718-ลำดับญาณในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2565
60
1,718 2717-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2565
68
1,717 2716-มองอริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
145
1,716 2715-ความโศกเกิดจากความรัก ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
57
1,715 2714-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
67
1,714 2713-วิธีประกอบให้อริยมรรคสมบูรณ์ ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
101
1,713 2712-รายละเอียดองค์อริยมรรค8 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
59
1,712 2711-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
48
1,711 2710-มุมมองมัคคสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธ4
19 พฤศจิกายน 2565
58
1,710 2709-สภาวะวิปัลลาส3ใน4ประเด็น ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2565
66
1,709 2708-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2565
61
1,708 2707-ประกอบมรรคด้วยหลักสติปัฏฐาน
17 พฤศจิกายน 2565
107
1,707 2706-กัมมัฏฐานที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน
16 พฤศจิกายน 2565
71
1,706 2705-ฝึกสติสมาธิด้วยกายคตาสติ
16 พฤศจิกายน 2565
69
1,705 2704-สิ่งทั้งปวงมีขึ้นเพราะผัสสะ ยุวพุทธ4
16 พฤศจิกายน 2565
109
1,704 2703-ปฏิบัติมุ่งทำโสดาปัตติมรรคให้เกิด ยุวพุทธ4
15 พฤศจิกายน 2565
85
1,703 2702-มงคลชีวิต จิตไม่หวั่นไหว วังรีรีสอร์ท
9 พฤศจิกายน 2565
109
1,702 2701-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
9 พฤศจิกายน 2565
110
1,701 2700-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
82
1,700 2699-ธรรม2 กฎแห่งธรรม4 วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
44
1,699 2698-เรียนรู้ความจริงของกายและจิต วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
52
1,698 2697-ฝึกปัญญาแนวทางมรรค วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
91
1,697 2696-สัพพัตถกกัมมัฏฐาน4อย่าง วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
42
1,696 2695-ฝึกสติสมาธิด้วยกายคตาสติ วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
39
1,695 2694-มีสรณะและปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจ วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
47
1,694 2693-สรณะอันปลอดภัย วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
38
1,693 2692-คุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกา อาศรมมาตา
26 ตุลาคม 2565
69
1,692 2691-ตั้งสัมมาทิฏฐิ2ระดับ อาศรมมาตา
26 ตุลาคม 2565
61
1,691 2690-อริยมรรคกับชีวิตประจำวัน อาศรมมาตา
25 ตุลาคม 2565
82
1,690 2689-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
25 ตุลาคม 2565
79
1,689 2688-กำหนดขันธ์5เชื่อมสู่อริยสัจ4 อาศรมมาตา
24 ตุลาคม 2565
102
1,688 2687-สติปัฏฐาน4ละอภิชฌาและโทมนัส อาศรมมาตา
24 ตุลาคม 2565
56
1,687 2686-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
89
1,686 2685-ตอบปัญหาวิธีฝึกสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
72
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1835 รายการ