ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 279 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 483 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,835 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,685 2684-มีสติรู้กายและประกอบสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
45
1,684 2683-ฝึกจิตเบื้องต้นด้วยกายคตาสติ อาศรมมาตา
22 ตุลาคม 2565
68
1,683 2682-ความเข้าใจการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
22 ตุลาคม 2565
66
1,682 2681-มัชฌิมาตามคำสอนพระพุทธเจ้า สวนป่ามัชฌิมา
22 ตุลาคม 2565
50
1,681 2680-วิธีกำหนดรู้สักกายทิฏฐิ สวนป่ามัชฌิมา
21 ตุลาคม 2565
76
1,680 2679-กฎของธรรมนำมาพิจารณาชีวิต สวนป่ามัชฌิมา
21 ตุลาคม 2565
67
1,679 2678-มรรค8ขุดรากถอนโคนกิเลส สวนป่ามัชฌิมา
21 ตุลาคม 2565
58
1,678 2677-ตอบปัญหาธรรม4 สวนป่ามัชฌิมา
20 ตุลาคม 2565
46
1,677 2676-ตอบปัญหาธรรม3 สวนป่ามัชฌิมา
19 ตุลาคม 2565
72
1,676 2675-รู้ธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7 สวนป่ามัชฌิมา
19 ตุลาคม 2565
40
1,675 2674-ตอบปัญหาธรรม2 สวนป่ามัชฌิมา
18 ตุลาคม 2565
44
1,674 2673-ตอบปัญหาธรรม1 สวนป่ามัชฌิมา
18 ตุลาคม 2565
78
1,673 2672-วิธีรู้ธรรมในธรรมคืออายตนะ สวนป่ามัชฌิมา
18 ตุลาคม 2565
39
1,672 2671-ปริญญา3ในขันธ์5 สวนป่ามัชฌิมา
18 ตุลาคม 2565
33
1,671 2670-วิธีรู้ธรรมในธรรมคือขันธ์5 สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
83
1,670 2669-วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์ สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
73
1,669 2668-ปฏิบัติเพื่อละอภิชฌาและโทมนัส สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
54
1,668 2667-ฝึกสติปัฏฐานรู้กาย เวทนา จิต สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
45
1,667 2666-ความไม่ประมาท สติ สัมปชัญญะ สวนป่ามัชฌิมา
16 ตุลาคม 2565
57
1,666 2665-ความรู้จำเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรม สวนป่ามัชฌิมา
16 ตุลาคม 2565
77
1,665 2664-สุขฆราวาส4และความสุข3ระดับ
3 ตุลาคม 2565
65
1,664 2663-โสดาปัตติมรรคละสัญโญชน์3
3 ตุลาคม 2565
64
1,663 2662-กรอบมุมมองนำเข้าสู่อริยมรรค ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
78
1,662 2661-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
66
1,661 2660-วิธีแยกธาตุและแยกขันธ์ ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
72
1,660 2659-อุบายวิธีฝึกสติและสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
59
1,659 2658-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
56
1,658 2657-ตัวขวางการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
59
1,657 2656-ตั้งความเห็นตรง หลักมั่นคงและมีที่พึ่ง
1 ตุลาคม 2565
74
1,656 2655-มีพื้นฐานดีและไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2565
80
1,655 2654-รวมธรรมปฏิบัติลงในมรรค ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2565
85
1,654 2653-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
74
1,653 2652-รู้อริยสัจในชีวิตประจำวัน ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
104
1,652 2651-กิจที่ต้องทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
85
1,651 2650-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
46
1,650 2649-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2565
56
1,649 2648-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2565
75
1,648 2647-วิปัสสนาสติปัฏฐานละวิปัลลาส ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2565
77
1,647 2646-เจริญมรรคด้วยสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2565
85
1,646 2645-หลักการฝึกสติและสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
69
1,645 2644-ฝึกจิตและตั้งสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
54
1,644 2643-ความเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
48
1,643 2642-โอวาทปิดการอบรม มูลนิธิมายาโคตมี
21 สิงหาคม 2565
70
1,642 2641-ตอบปัญหาธรรม4 มูลนิธิมายาโคตมี
21 สิงหาคม 2565
97
1,641 2640-ปฏิบัติให้หยั่งลงสู่อริยมรรค
21 สิงหาคม 2565
99
1,640 2639-หมวดขันธ์ อายตนะ โพชฌงค์
21 สิงหาคม 2565
59
1,639 2638-สติปัฏฐาน4 รวม21หมวด
20 สิงหาคม 2565
53
1,638 2637-ตอบปัญหาธรรม3 มูลนิธิมายาโคตมี
20 สิงหาคม 2565
72
1,637 2636-ตอบปัญหาธรรม2 มูลนิธิมายาโคตมี
20 สิงหาคม 2565
51
1,636 2635-ดูความจริงด้วยอนุปัสสนา7อย่าง
20 สิงหาคม 2565
53
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1835 รายการ