ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,944 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
394 1393-ไม่สันโดษในกุศลและไม่ย่อหย่อนความเพียร
6 กรกฎาคม 2558
1230
393 1392-ความเข้าใจพื้นฐานการปฏิบัติ วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2558
1350
392 1391-จากโยนิโสมนสิการสู่ปัญญาตรัสรู้
16 มิถุนายน 2558
1569
391 1390-โยนิโสมนสิการ ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2558
1540
390 1389-ฉันทะ; แรงจูงใจในการทำความดี
15 มิถุนายน 2558
2324
389 1388-ความไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2558
1182
388 1387-หิริโอตัปปะ ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2558
2148
387 1386-สัมมาทิฎฐิเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2558
2292
386 1385-โทษของความไม่อดทน, อานิสงส์ของความอดทน
13 มิถุนายน 2558
2316
385 1384-ความเคารพ ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2558
2068
384 1383-อานิสงส์การฟังธรรม ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2558
1413
383 1382-วิธีละอาสวกิเลส 7 แบบ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
1358
382 1381-รู้จักนิพพานสุขด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
2260
381 1380-ฝึกจิต ทำสมถะวิปัสสนา เจริญมรรค ยุวพุทธฯ
12 พฤษภาคม 2558
1347
380 1379-ปฏิบัติบันได 3 ขั้น ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2558
1444
379 1378-สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะและสัมมาสมาธิ
6 มิถุนายน 2558
1362
378 1377-สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
5 มิถุนายน 2558
1249
377 1376-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2272
376 1375-อริยสัจ4 ตอนที่2 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1313
375 1374-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2102
374 1373-อริยสัจ4 ตอนที่1 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1306
373 1372-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2257
372 1371-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2100
371 1370-ความเข้าใจกรรมและผลของกรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1376
370 1369-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1912
369 1368-ความเห็นถูกฝ่ายบุญ 10 อย่าง ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2296
368 1367-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2059
367 1366-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2050
366 1365-ความอดทนและกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2558
1291
365 1364-ลำดับขั้นตอนในการฝึกจิต ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1426
364 1363-หลักปฏิบัติเดินตามอริยมรรค ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1380
363 1362-มีศีลและไม่ประมาท บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1289
362 1361-ปฏิบัติอริยมรรค รู้อริยสัจ บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1314
361 1360-ความอดทนและกัมมัสสกตาญาณ บ้านกานนิสา
30 พฤษภาคม 2558
2264
360 1359-คุมจิตและฝึกจิต กานนิสาโดยบมจ.เมย์แบ้งค์
30 พฤษภาคม 2558
2421
359 1358-หลักในการปฏิบัติธรรม กานนิสาโดยบมจ.เมย์แบ้งค์
30 พฤษภาคม 2558
1400
358 1357-ศีลดีและมีความรู้ตัว ยุวพุทธ2
28 พฤษภาคม 2558
2272
357 1356-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธ2
28 พฤษภาคม 2558
1466
356 1355-องค์มรรค7 ที่เหลืออย่างย่อ ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
1232
355 1354-กฎเกณฑ์แห่งธรรม ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
1262
354 1353-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก3 ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
2148
353 1352-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก2 ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2325
352 1350-สัมมาทิฏฐิระดับโลก ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2156
351 1351-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก1 ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2324
350 1349-ฝึกองค์มรรคด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
2374
349 1348-ฝึกใจให้ไม่ประมาท ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
1412
348 1347-ก้าวย่างสู่ทางธรรม ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
1274
347 1346-สรุปธรรมจากศีลถึงนิพพาน อาศรมมาตา
5 พฤษภาคม 2558
1498
346 1345-ธรรมเบื้องต้นและตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2558
1310
345 1344-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1407
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1944 รายการ