ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,974 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,724 2723-ทำกัมมัฏฐานให้กุศลต่อเนื่อง สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
97
1,723 2722-ให้มีหลักจิตมั่นคง สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
92
1,722 2721-ชำระความเห็นในสรณะและฝึกจิต สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
72
1,721 2720-ปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดแห่งทุกข์ สวนป่ามัชฌิมา
5 ธันวาคม 2565
87
1,720 2719-อุดมคติชีวิตของชาวพุทธ ยุวพุทธ4
23 พฤศจิกายน 2565
81
1,719 2718-ลำดับญาณในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2565
66
1,718 2717-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2565
85
1,717 2716-มองอริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
168
1,716 2715-ความโศกเกิดจากความรัก ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
62
1,715 2714-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2565
72
1,714 2713-วิธีประกอบให้อริยมรรคสมบูรณ์ ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
110
1,713 2712-รายละเอียดองค์อริยมรรค8 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
71
1,712 2711-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2565
54
1,711 2710-มุมมองมัคคสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธ4
19 พฤศจิกายน 2565
66
1,710 2709-สภาวะวิปัลลาส3ใน4ประเด็น ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2565
71
1,709 2708-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2565
68
1,708 2707-ประกอบมรรคด้วยหลักสติปัฏฐาน
17 พฤศจิกายน 2565
119
1,707 2706-กัมมัฏฐานที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน
16 พฤศจิกายน 2565
80
1,706 2705-ฝึกสติสมาธิด้วยกายคตาสติ
16 พฤศจิกายน 2565
78
1,705 2704-สิ่งทั้งปวงมีขึ้นเพราะผัสสะ ยุวพุทธ4
16 พฤศจิกายน 2565
130
1,704 2703-ปฏิบัติมุ่งทำโสดาปัตติมรรคให้เกิด ยุวพุทธ4
15 พฤศจิกายน 2565
114
1,703 2702-มงคลชีวิต จิตไม่หวั่นไหว วังรีรีสอร์ท
9 พฤศจิกายน 2565
120
1,702 2701-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
9 พฤศจิกายน 2565
123
1,701 2700-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
90
1,700 2699-ธรรม2 กฎแห่งธรรม4 วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
48
1,699 2698-เรียนรู้ความจริงของกายและจิต วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
57
1,698 2697-ฝึกปัญญาแนวทางมรรค วังรีรีสอร์ท
8 พฤศจิกายน 2565
101
1,697 2696-สัพพัตถกกัมมัฏฐาน4อย่าง วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
47
1,696 2695-ฝึกสติสมาธิด้วยกายคตาสติ วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
45
1,695 2694-มีสรณะและปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจ วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
55
1,694 2693-สรณะอันปลอดภัย วังรีรีสอร์ท
7 พฤศจิกายน 2565
44
1,693 2692-คุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกา อาศรมมาตา
26 ตุลาคม 2565
72
1,692 2691-ตั้งสัมมาทิฏฐิ2ระดับ อาศรมมาตา
26 ตุลาคม 2565
71
1,691 2690-อริยมรรคกับชีวิตประจำวัน อาศรมมาตา
25 ตุลาคม 2565
100
1,690 2689-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
25 ตุลาคม 2565
86
1,689 2688-กำหนดขันธ์5เชื่อมสู่อริยสัจ4 อาศรมมาตา
24 ตุลาคม 2565
119
1,688 2687-สติปัฏฐาน4ละอภิชฌาและโทมนัส อาศรมมาตา
24 ตุลาคม 2565
67
1,687 2686-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
97
1,686 2685-ตอบปัญหาวิธีฝึกสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
80
1,685 2684-มีสติรู้กายและประกอบสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
23 ตุลาคม 2565
52
1,684 2683-ฝึกจิตเบื้องต้นด้วยกายคตาสติ อาศรมมาตา
22 ตุลาคม 2565
76
1,683 2682-ความเข้าใจการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
22 ตุลาคม 2565
74
1,682 2681-มัชฌิมาตามคำสอนพระพุทธเจ้า สวนป่ามัชฌิมา
22 ตุลาคม 2565
65
1,681 2680-วิธีกำหนดรู้สักกายทิฏฐิ สวนป่ามัชฌิมา
21 ตุลาคม 2565
87
1,680 2679-กฎของธรรมนำมาพิจารณาชีวิต สวนป่ามัชฌิมา
21 ตุลาคม 2565
79
1,679 2678-มรรค8ขุดรากถอนโคนกิเลส สวนป่ามัชฌิมา
21 ตุลาคม 2565
71
1,678 2677-ตอบปัญหาธรรม4 สวนป่ามัชฌิมา
20 ตุลาคม 2565
53
1,677 2676-ตอบปัญหาธรรม3 สวนป่ามัชฌิมา
19 ตุลาคม 2565
88
1,676 2675-รู้ธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7 สวนป่ามัชฌิมา
19 ตุลาคม 2565
56
1,675 2674-ตอบปัญหาธรรม2 สวนป่ามัชฌิมา
18 ตุลาคม 2565
59
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1974 รายการ