ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,277 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
727 727-พุทธวงศ์1 โคตมพุทธวงศ์1
4 ตุลาคม 2561
802
726 726-ตอบปัญหาการพิจารณาความว่างลงสู่อริยสัจ
4 ตุลาคม 2561
917
725 725-ฌานวิภังค์22 ปัญหาปุจฉกะ การถามตอบเกี่ยวกับฌาน4
4 ตุลาคม 2561
810
724 724-ฌานวิภังค์21 อภิธรรมภาชนีย์ รูปฌาน, อรูปฌาน, โลกุตตรฌาน
20 กันยายน 2561
867
723 723-ตอบปัญหาการยอมรับสมุทยวาระ
20 กันยายน 2561
910
722 722-ฌานวิภังค์20 อธิบายเนวสัญญานาสัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
786
721 721-ฌานวิภังค์19 อากาสานัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
972
720 720-ฌานวิภังค์18 อรูปสมาบัติ4
20 กันยายน 2561
880
719 719-ฌานวิภังค์17 ลักษณะฌานที่2 ฌานที่3 และฌานที่4
6 กันยายน 2561
819
718 718-ตอบปัญหาวิธีมนสิการอริยสัจ4จากพื้นฐานไปสู่ละเอียดลึกซึ้ง
9 กันยายน 2561
1000
717 717-ฌานวิภังค์16 ลักษณะฌานที่1
6 กันยายน 2561
888
716 716-ฌานวิภังค์15 ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา
6 กันยายน 2561
834
715 715-ฌานวิภังค์14 ชำระจิตให้หมดจดจากถินมิทธะและอุทธัจจกุกกุจจะ
16 สิงหาคม 2561
970
714 714-ตอบปัญหาประโยชน์ของปรมัตถธรรม4ในการปฏิบัติ
16 สิงหาคม 2561
1007
713 713-ฌานวิภังค์13 ชำระจิตให้หมดจดจากพยาปาทปโทสะ
16 สิงหาคม 2561
931
712 712-ฌานวิภังค์12 ชำระจิตให้หมดจดจากอภิชฌาในโลก
16 สิงหาคม 2561
981
711 711-ฌานวิภังค์11 สถานที่และอิริยาบถที่เหมาะต่อการทำฌาน
2 สิงหาคม 2561
1559
710 710-ตอบปัญหาการพิจารณาสมุทัยสัจปัจจุบันและอดีต
2 สิงหาคม 2561
1034
709 709-ฌานวิภังค์10 ประกอบภาวนาและกระทำสัมปชัญญะ
2 สิงหาคม 2561
909
708 708-ฌานวิภังค์9 รู้ความพอดีในอาหารและตื่นอยู่เสมอ
2 สิงหาคม 2561
890
707 707-ฌานวิภังค์8 คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
12 กรกฎาคม 2561
934
706 706-ตอบปัญหาสรุปสติปัฏฐาน4 เป็นอริยสัจ4
12 กรกฎาคม 2561
995
705 705-ฌานวิภังค์7 เห็นภัยในโทษและสมาทานฝึกในสิกขาบท
12 กรกฎาคม 2561
830
704 704-ฌานวิภังค์6 ความต่างของสมาธิกับวิปัสสนา
12 กรกฎาคม 2561
874
703 703-ฌานวิภังค์5 อธิบายอาจาระและโคจร
5 กรกฎาคม 2561
947
702 702-ตอบปัญหาพิจารณาวิถีจิตเป็นอริยสัจ4
5 กรกฎาคม 2561
987
701 701-ฌานวิภังค์4 อธิบายภิกษุในธรรมวินัยนี้และปาติโมกข์
5 กรกฎาคม 2561
867
700 700-ฌานวิภังค์3 สมาบัติ8 คือรูปฌาน4อรูปฌาน4
5 กรกฎาคม 2561
969
699 699-ฌานวิภังค์2 ชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์
21 มิถุนายน 2561
1016
698 698-ตอบปัญหาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดกับสมุทยสัจ
21 มิถุนายน 2561
1082
697 697-ฌานวิภังค์1 พื้นฐานและอุปการธรรมของฌาน
21 มิถุนายน 2561
975
696 696-มหาทุกขักขันธสูตร7 อาทีนวะและนิสสรณะของเวทนา
21 มิถุนายน 2561
900
695 695-มหาทุกขักขันธสูตร6 อัสสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะของเวทนา
7 มิถุนายน 2561
965
694 694-มหาทุกขักขันธสูตร5 อัสสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะของรูป
17 พฤษภาคม 2561
923
693 693-ตอบปัญหาเชื่อมโยงทิฏฐิกับจริต
17 พฤษภาคม 2561
953
692 692-มหาทุกขักขันธสูตร4 อาทีนวะและนิสสรณะของกาม
17 พฤษภาคม 2561
931
691 691-มหาทุกขักขันธสูตร3 อาทีนวะของกามในปัจจุบันเห็นชัดเจน
3 พฤษภาคม 2561
951
690 690-ตอบปัญหาการตรวจสอบมรรคเจริญขึ้น
3 พฤษภาคม 2561
944
689 689-มหาทุกขักขันธสูตร2 อัสสาทะและอาทีนวะของกามทั้งหลาย
3 พฤษภาคม 2561
992
688 688-มหาทุกขักขันธสูตร1 การกำหนดรอบรู้กาม รูปและเวทนา
3 พฤษภาคม 2561
1000
687 687-จปลายมานสูตร4 วิธีปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นสิ่งทั้งปวง
19 เมษายน 2561
995
686 686-ตอบปัญหาการรู้อริยสัจ3รอบ
19 เมษายน 2561
1068
685 685-จปลายมานสูตร3 วิธีปฏิบัติเพื่อถึงความหลุดพ้นสิ้นตัณหา
19 เมษายน 2561
974
684 684-จปลายมานสูตร2 ไม่ถือตัวเข้าตระกูล ไม่พูดถกเถียง ไม่คลุกคลี
19 เมษายน 2561
911
683 683-จปลายมานสูตร1 อุบายแก้ง่วง7อย่างและวิธีการนอน
5 เมษายน 2561
949
682 682-ตอบปัญหาการอธิบายธรรมะของท่านพระสารีบุตร
5 เมษายน 2561
1014
681 681-อาเนญชสัปปายสูตร4 วิโมกข์อันเป็นอริยะ
5 เมษายน 2561
1008
680 680-อาเนญชสัปปายสูตร3 ปฏิปทาข้ามพ้นโอฆะ
5 เมษายน 2561
1008
679 679-อาเนญชสัปปายสูตร2 ข้อปฏิบัติที่เหมาะกับอรูปสมาบัติ
15 มีนาคม 2561
970
678 678-ตอบปัญหาเทวดาพิจารณาอภิธรรม7คัมภีร์
15 มีนาคม 2561
1143
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1277 รายการ