ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,677
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 209 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 180 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 793 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 570 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 650 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,128 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,101 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
501 501-ปุคคลบัญญัติ17 บุคคลหมวดละสี่5
14 มกราคม 2559
1367
500 500-ปุคคลบัญญัติ16 บุคคลหมวดละสี่4
14 มกราคม 2559
1505
499 499-ปุคคลบัญญัติ15 บุคคลหมวดละสี่3
17 ธันวาคม 2558
1334
498 498-ตอบปัญหาเรื่องความสงสัย
17 ธันวาคม 2558
1721
497 497-ปุคคลบัญญัติ14 บุคคลหมวดละสี่2
17 ธันวาคม 2558
1432
496 496-ปุคคลบัญญัติ13 บุคคลหมวดละสี่1
17 ธันวาคม 2558
1387
495 495-ปุคคลบัญญัติ12 บุคคลหมวดละสาม3
3 ธันวาคม 2558
1402
494 494-ตอบปัญหาธรรม
3 ธันวาคม 2558
2294
493 493-ปุคคลบัญญัติ11 บุคคลหมวดละสาม2
3 ธันวาคม 2558
1465
492 492-ปุคคลบัญญัติ10 บุคคลหมวดละสาม1
3 ธันวาคม 2558
1596
491 491-ปุคคลบัญญัติ9 บุคคลหมวดละสอง6
19 พฤศจิกายน 2558
1379
490 490-ตอบปัญหาการโยนิโสให้ศีลเกิด
19 พฤศจิกายน 2558
1594
489 489-ปุคคลบัญญัติ8 บุคคลหมวดละสอง5
19 พฤศจิกายน 2558
1477
488 488-ปุคคลบัญญัติ7 บุคคลหมวดละสอง4
19 พฤศจิกายน 2558
1588
487 487-ปุคคลบัญญัติ6; บุคคลหมวดละสอง3
15 ตุลาคม 2558
1534
486 486-บทธรรมสำหรับอยู่และไปคนเดียว
15 ตุลาคม 2558
1612
485 485-ทำสติปัฏฐานต้องได้ฌานก่อนหรือไม่?
15 ตุลาคม 2558
1570
484 484-ปุคคลบัญญัติ5; บุคคลหมวดละสอง2
15 ตุลาคม 2558
1449
483 483-ปุคคลบัญญัติ4; บุคคลหมวดละสอง1
15 ตุลาคม 2558
1499
482 482-ปุคคลบัญญัติ3; บุคคลหมวดละหนึ่ง3
1 ตุลคม 2558
1650
481 481-ปุคคลบัญญัติ2; บุคคลหมวดละหนึ่ง2
1 ตุลาคม 2558
1352
480 480-ปุคคลบัญญัติ1; บุคคลหมวดละหนึ่ง1
1 ตุลาคม 2558
1577
479 479-ตอบปัญหาธรรม
1 ตุลาคม 2558
2366
478 478-อนุสาสนีของพระศาสดา
24 กันยายน 2558
1628
477 477-ตอบปัญหาธรรม
24 กันยายน 2558
2537
476 476-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร8; พระอริยะผู้ฝึกอินทรีย์แล้ว2
24 กันยายน 2558
1624
475 475-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร7; พระอริยะผู้ฝึกอินทรีย์แล้ว1
24 กันยายน 2558
1706
474 474-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร6; อินทรียภาวนาของพระเสขะ
3 กันยายน 2558
1502
473 473-ตอบปัญหาธรรม
3 กันยายน 2558
2295
472 472-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร5; วิธีฝึกอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม5
3 กันยายน 2558
1639
471 471-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร4; วิธีฝึกอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม4
3 กันยายน 2558
1616
470 470-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร3; วิธีฝึกอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม3
20 สิงหาคม 2558
1513
469 469-ตอบปัญหาธรรม
20 สิงหาคม 2558
2403
468 468-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร2; วิธีฝึกอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม2
20 สิงหาคม 2558
1508
467 467-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร1; วิธีฝึกอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม1
20 สิงหาคม 2556
1636
466 466-อํ.ฉกฺก. ละธรรม 6 ประการจึงอาจได้ปฐมฌาน
6 สิงหาคม 2558
1455
465 465-อํ.ฉกฺก. ละการคลุกคลีจึงยินดีในวิเวกได้เป็นต้น
6 สิงหาคม 2558
1549
464 464-ตอบปัญหาเรื่องเมตตาพรหมวิหาร
6 สิงหาคม 2558
1562
463 463-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร11; ธรรมฝ่ายกุศล20 ฝ่ายอกุศล20-2
6 สิงหาคม 2558
1486
462 462-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร10; ธรรมผ่ายกุศล20 ฝ่ายอกุศล20-1
6 สิงหาคม 2558
1431
461 461-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร9; มัคคสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
16 กรกฎาคม 2558
1616
460 460-ตอบปัญหาเกี่ยวกับบทสวดพาหุงและชินบัญชร
16 กรกฎาคม 2558
1714
459 459-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร8; วิธีพัฒนาสัมมาอาชีวะ2
16 กรกฎาคม 2558
1518
458 458-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร7; วิธีพัฒนาสัมมาอาชีวะ1
16 กรกฎาคม 2558
1512
457 457-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร6; วิธีพัฒนาสัมมากัมมันตะ
2 กรกฎาคม 2558
1587
456 456-ตอบปัญหาธรรม
2 มิถุนายน 2558
2271
455 455-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร5; วิธีพัฒนาสัมมาวาจา
2 กรกฎาคม 2558
1502
454 454-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร4; ปฏิบัติธรรมให้ตรงจุด
2 กรกฎาคม 2558
1357
453 453-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร3 วิธีพัฒนาสัมมาสังกัปปะ
25 มิถุนายน 2558
1515
452 452-ตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2558
2168
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1101 รายการ