ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,089
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 73 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 591 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 403 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,027 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 732 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 785 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,180 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
380 380-ปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นไปได้เป็นทุกข์, อยากตายเป็นตัณหา
21 สิงหาคม 2557
1665
379 379-ธรรมชำระล้างบาปอกุศล อํ.ทสก.นิชชรสูตร..
7 สิงหาคม 2557
1691
378 378-คนนอกศาสนาไปเกิดในสวรรค์ได้?
7 สิงหาคม 2557
1638
377 377-วิชชาเป็นหัวหน้าเข้าถึงกุศลธรรม อํ.ทสก.วิชชาสูตร
7 สิงหาคม 2557
1599
376 376-กระบวนธรรมของวิตก ความคิด และวจีสังขาร
7 สิงหาคม 2557
1779
375 375-ความเห็นดีเป็นไปเพื่อสุข พีชสูตร อํ.ทสก.
17 กรกฎาคม 2557
1617
374 374-ธรรมสำหรับผู้พบความสูญเสีย, ทุกข์ และความยากลำบาก
17 กรกฎาคม 2557
1661
373 373-มิจฉัตตะทำให้พลาด, สัมมัตตะทำให้สำเร็จ อํ.มิจฉัตตสูตร
17 กรกฎาคม 2557
1564
372 372-กรรมฐานที่ดีที่สุด
17 กรกฎาคม 2557
1580
371 371-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม3 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1675
370 370-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม2 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1443
369 369-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม1 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1762
368 368-พิจารณาข้อธรรมให้ได้มรรค
3 กรกฎาคม 2557
1757
367 367-ทางไปพรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1619
366 366-การยกจิตจากภูมินรกสู่พรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1661
365 365-ไม่มีข้ออ้างในการทำชั่ว ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1838
364 364-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์
19 มิถุนายน 2557
1651
363 363-ยังมีราคะก็ยังมีชาติชราและมรณะต่อไป
5 มิถุนายน 2557
1658
362 362-เวทนาก่อนตาย
5 มิถุนายน 2557
1934
361 361-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่3
5 มิถุนายน 2557
1590
360 360-การใช้กามและสมาธิให้ถูกวิธี
5 มิถุนายน 2557
1732
359 359-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่2
22 พฤษภาคม 2557
1563
358 358-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่1
22 พฤษภาคม 2557
1613
357 357-ผู้ต้องการบรรลุในศาสนาของพระพุทธโคดม
22 พฤษภาคม 2557
1603
356 356-มิจฉามรรค กับ สัมมามรรค
22 พฤษภาคม 2557
1508
355 355-การพบอริยมรรคของพระพุทธเจ้า
24 เมษายน 2557
1645
354 354-ผัสสะทำให้เกิดเวทนาเหมือนไม้สีกันเกิดความร้อน
24 เมษายน 2557
2845
353 353-ปุถุชนอาจเบื่อกายแต่ไม่อาจเบื่อจิต
24 เมษายน 2557
1572
352 352-ประโยชน์ของการฟังสวดพระอภิธรรม
24 เมษายน 2557
1883
351 351-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่3
3 เมษายน 2557
1399
350 350-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่2
3 เมษายน 2557
1701
349 349-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่1
3 เมษายน 2557
1694
348 348-ปฏิจจสมุปบาทแบบครอบคลุมและแบบเฉพาะ
3 เมษายน 2557
1775
347 347-ประโยชน์ของการรู้ชาติของจิต
27 มีนาคม 2557
1707
346 346-การปรุงจิตในสายเกิดกับสายดับ
27 มีนาคม 2557
1575
345 345-เหตุให้มีความหยั่งลงของนามรูปและจุติอุบัติ
27 มีนาคม 2557
1661
344 344-เหตุให้มีความเกิดในภพใหม่ต่อไป
27 มีนาคม 2557
1833
343 343-ความสัมพันธ์ปฏิจจสมุปบาทกับอริยมรรค
27 มีนาคม 2557
1640
342 342-กายนี้ไม่ใช่ของเธอและไม่ใช่ของผู้อื่น
20 มีนาคม 2557
1812
341 341-ทิฏฐิไม่เกิดอีกด้วยอริยมรรค
20 มีนาคม 2557
2563
340 340-วิบากเปลี่ยนได้
20 มีนาคม 2557
1955
339 339-ชรามรณะของใคร?
20 มีนาคม 2557
1715
338 338-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่3
20 มีนาคม 2557
1742
337 337-รู้ปฏิจจสมุปบาท..เป็นสัมมาทิฏฐิ
20 มีนาคม 2557
1686
336 336-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่2
13 มีนาคม 2557
1600
335 335-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่1
13 มีนาคม 2557
1591
334 334-วิธีแก้ความคิดยึดติดขันธ์
13 มีนาคม 2557
1805
333 333-มหาวิบาก8 ตทาลัมพนะ และวิธีปฏิบัติ
13 มีนาคม 2557
1712
332 332-ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาท2 สํ.นิ.
27 กุมภาพันธ์ 2557
1706
331 331-ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาท1 สํ.นิ.
27 กุมภาพันธ์ 2557
1794
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1180 รายการ