ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,677
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 209 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 180 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 793 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 570 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 650 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,129 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,101 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
351 351-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่3
3 เมษายน 2557
1399
350 350-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่2
3 เมษายน 2557
1701
349 349-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่1
3 เมษายน 2557
1694
348 348-ปฏิจจสมุปบาทแบบครอบคลุมและแบบเฉพาะ
3 เมษายน 2557
1772
347 347-ประโยชน์ของการรู้ชาติของจิต
27 มีนาคม 2557
1706
346 346-การปรุงจิตในสายเกิดกับสายดับ
27 มีนาคม 2557
1573
345 345-เหตุให้มีความหยั่งลงของนามรูปและจุติอุบัติ
27 มีนาคม 2557
1659
344 344-เหตุให้มีความเกิดในภพใหม่ต่อไป
27 มีนาคม 2557
1829
343 343-ความสัมพันธ์ปฏิจจสมุปบาทกับอริยมรรค
27 มีนาคม 2557
1637
342 342-กายนี้ไม่ใช่ของเธอและไม่ใช่ของผู้อื่น
20 มีนาคม 2557
1811
341 341-ทิฏฐิไม่เกิดอีกด้วยอริยมรรค
20 มีนาคม 2557
2562
340 340-วิบากเปลี่ยนได้
20 มีนาคม 2557
1951
339 339-ชรามรณะของใคร?
20 มีนาคม 2557
1712
338 338-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่3
20 มีนาคม 2557
1741
337 337-รู้ปฏิจจสมุปบาท..เป็นสัมมาทิฏฐิ
20 มีนาคม 2557
1685
336 336-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่2
13 มีนาคม 2557
1598
335 335-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่1
13 มีนาคม 2557
1590
334 334-วิธีแก้ความคิดยึดติดขันธ์
13 มีนาคม 2557
1799
333 333-มหาวิบาก8 ตทาลัมพนะ และวิธีปฏิบัติ
13 มีนาคม 2557
1706
332 332-ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาท2 สํ.นิ.
27 กุมภาพันธ์ 2557
1705
331 331-ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาท1 สํ.นิ.
27 กุมภาพันธ์ 2557
1793
330 330-มิจฉาทิฏฐิและมงคลตื่นข่าว
27 กุมภาพันธ์ 2557
1768
329 329-ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ สติ สติภาวนา
27 กุมภาพันธ์ 2557
1699
328 328-ปฏิจจสมุปบาท
20 กุมภาพันธ์ 2557
1724
327 327-การพัฒนาญาณปัญญา
20 กุมภาพันธ์ 2557
1635
326 326-รอยต่อระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2557
1775
325 323-ทรงได้คุณทั้งปวง สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.13
26 ธันวาคม 2556
1733
324 322-ฤทธิ์ของพระอริยะ สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.12
26 ธันวาคม 2556
1664
323 325-ธรรมปริยายแห่งความเลื่อมใส สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.14
26 ธันวาคม 2556
1544
322 324-ภพหยาบและละเอียดที่เกิดในจิต
26 ธันวาคม 2556
1821
321 321-ญาณระลึกอดีตและเห็นจุติอุบัติ สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.11
19 ธันวาคม 2556
1642
320 320-ญาณรู้การบรรลุและความเห็นผิดว่าเที่ยง สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.10
19 ธันวาคม 2556
1824
319 319-เทศนาเรื่องวิธีการสั่งสอน สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.9
19 ธันวาคม 2556
1690
318 318-อุปนิสสยปัจจัย, อาเสวนปัจจัย และอัพยากตธรรม
19 ธันวาคม 2556
1738
317 317-เทศนาเรื่องการพูดและการมีศีล สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.8
21 พฤศจิกายน 2556
1658
316 316-กิเลสในจิตกว้างและจิตแคบ
21 พฤศจิกายน 2556
1696
315 315-เทศนาเรื่องปธานและปฏิปทา สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.7
21 พฤศจิกายน 2556
1798
314 314-เทศนาเรื่องบุคคลบัญญัติ สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.6
21 พฤศจิกายน 2556
1584
313 313-เทศนาเรื่องทัสสนสมาบัติ สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.5
21 พฤศจิกายน 2556
1405
312 312-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.4
7 พฤศจิกายน 2556
1597
311 311-ตัณหาที่เป็นทุกขสัจ กับ ตัณหาที่เป็นสมุทยสัจ
7 พฤศจิกายน 2556
1772
310 310-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.3
7 พฤศจิกายน 2556
1808
309 309-เนกขัมมสังกัปปะ; ตัวสภาวะและการฝึกปฏิบัติ
7 พฤศจิกายน 2556
1685
308 308-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.2
17 ตุลาคม 2556
1575
307 307-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.1
17 ตุลาคม 2556
1583
306 306-อวินิพโภครูป; สี กลิ่น รส โอชา
17 ตุลาคม 2556
1906
305 305-ธรรมและอนุธรรมในแง่ไตรสิกขา
17 ตุลาคม 2556
1701
304 304-ยถาภูตญาณทัสสนะ; ความหมายและตัวสภาวะ
17 ตุลาคม 2556
1747
303 303-เพลินทุกข์ ไม่พ้นทุกข์, ไม่เพลินทุกข์ พ้นทุกข์ สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1748
302 302-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของรูปเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1521
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1101 รายการ