ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,274 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
324 322-ฤทธิ์ของพระอริยะ สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.12
26 ธันวาคม 2556
1666
323 325-ธรรมปริยายแห่งความเลื่อมใส สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.14
26 ธันวาคม 2556
1545
322 324-ภพหยาบและละเอียดที่เกิดในจิต
26 ธันวาคม 2556
1838
321 321-ญาณระลึกอดีตและเห็นจุติอุบัติ สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.11
19 ธันวาคม 2556
1644
320 320-ญาณรู้การบรรลุและความเห็นผิดว่าเที่ยง สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.10
19 ธันวาคม 2556
1825
319 319-เทศนาเรื่องวิธีการสั่งสอน สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.9
19 ธันวาคม 2556
1692
318 318-อุปนิสสยปัจจัย, อาเสวนปัจจัย และอัพยากตธรรม
19 ธันวาคม 2556
1753
317 317-เทศนาเรื่องการพูดและการมีศีล สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.8
21 พฤศจิกายน 2556
1665
316 316-กิเลสในจิตกว้างและจิตแคบ
21 พฤศจิกายน 2556
1703
315 315-เทศนาเรื่องปธานและปฏิปทา สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.7
21 พฤศจิกายน 2556
1800
314 314-เทศนาเรื่องบุคคลบัญญัติ สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.6
21 พฤศจิกายน 2556
1585
313 313-เทศนาเรื่องทัสสนสมาบัติ สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.5
21 พฤศจิกายน 2556
1406
312 312-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.4
7 พฤศจิกายน 2556
1598
311 311-ตัณหาที่เป็นทุกขสัจ กับ ตัณหาที่เป็นสมุทยสัจ
7 พฤศจิกายน 2556
1776
310 310-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.3
7 พฤศจิกายน 2556
1809
309 309-เนกขัมมสังกัปปะ; ตัวสภาวะและการฝึกปฏิบัติ
7 พฤศจิกายน 2556
1689
308 308-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.2
17 ตุลาคม 2556
1576
307 307-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.1
17 ตุลาคม 2556
1585
306 306-อวินิพโภครูป; สี กลิ่น รส โอชา
17 ตุลาคม 2556
1909
305 305-ธรรมและอนุธรรมในแง่ไตรสิกขา
17 ตุลาคม 2556
1717
304 304-ยถาภูตญาณทัสสนะ; ความหมายและตัวสภาวะ
17 ตุลาคม 2556
1748
303 303-เพลินทุกข์ ไม่พ้นทุกข์, ไม่เพลินทุกข์ พ้นทุกข์ สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1751
302 302-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของรูปเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1525
301 301-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของจักษุเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1685
300 300-อุปาทานจากหยาบถึงละเอียด
3 ตุลาคม 2556
1694
299 299-ลำดับการแสดงธาตุ4 และชื่อเจตสิกในภาษาไทย
3 ตุลาคม 2556
1761
298 298-เพราะยึดมั่นอะไร สุขทุกข์ภายในจึงเกิด สํ.ข.อัชฌัตตสูตร
12 กันยายน 2556
1849
297 297-วิปัสสนามาตรฐานเริ่มต้นจนถึงอรหันต์ สํ.ข.สีลวันตสูตร
12 กันยายน 2556
1906
296 296-ความไหวของจิตและความเข้าใจเรื่องผลกับวิบาก
12 กันยายน 2556
1864
295 295-ใจกว้าง ใจแคบ และใจไร้ขอบเขต
12 กันยายน 2556
1915
294 294-วิธีเจริญวิปัสสนาจนถึงอรหันต์ 23 แบบ สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
12 กันยายน 2556
1699
293 293-รู้เห็นอย่างนี้ๆ ความสิ้นอาสวะจึงมี สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1742
292 292-ยึดสิ่งใดแล้วไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มี สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1762
291 291-อกุศลวิตกดับด้วยสติปัฏฐานและอนิมิตตสมาธิ สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1621
290 290-ใบไม้กำมือเดียวประยุกต์
29 สิงหาคม 2556
1600
289 289-พรหมจรรย์บริบูรณ์คนทุกระดับทำได้ มหาวัจฉโคตตสูตร
1 สิงหาคม 2556
1603
288 288-ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา
1 สิงหาคม 2556
1642
287 287-กุศลและอกุศลอย่างย่อ2 มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
1 สิงหาคม 2556
1680
286 286-กุศลและอกุศลอย่างย่อ1 มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
1 สิงหาคม 2556
1539
285 285-จากกรรมบถ10 เป็นธรรม40 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2561
284 284-ขยายความมโนสุจริต3 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2659
283 283-ขยายความวจีสุจริต4 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2563
282 282-ขยายความกายสุจริต3 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
1776
281 281-นามรูป, รูปนาม และญาณที่๑
25 กรกฎาคม 2556
1771
280 280-สมบัติคือสุจริต3 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1529
279 279-ขยายความมิจฉาทิฏฐิ10 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1683
278 278-ขยายความอภิชฌาและพยาบาท อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1698
277 277-วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลง
11 กรกฎาคม 2556
1845
276 276-ขยายความวจีทุจริต4 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
1701
275 275-ขยายความกายทุจริต3 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
2618
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1274 รายการ