ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,685 289-ตอบปัญหาพิจารณาองค์มรรคอิงอาศัยนิพพาน
17 มกราคม 2562
345
1,684 284-วิตักกสัณฐานสูตร 2 อุบายวิธีละวิตกต่อ
20 ธันวาคม 2561
376
1,683 283-ตอบปัญหาจริยธรรมที่เกิดจากอนิจจสัญญา
20 ธันวาคม 2561
389
1,682 282-วิตักกสัณฐานสูตร 1 อุบายวิธีละวิตก
20 ธันวาคม 2561
355
1,681 287-เทวธาวิตักกสูตร 2 การพิจารณากุศลวิตก
3 มกราคม 2562
379
1,680 286-ตอบปัญหาความสำรวมอินทรีย์ทางทวาร 6
3 มกราคม 2562
383
1,679 285-เทวธาวิตักกสูตร 1 วิธีทำให้หมดสิ้นอกุศลวิตก
3 มกราคม 2562
390
1,678 281-ปตลิยสูตร 4 การตัดขาดโวหารโดยประการทั้งปวง
6 ธันวาคม 2561
373
1,677 280-ตอบปัญหาการพิจารณาโยนิโสวีรติและวิชชา
6 ธันวาคม 2561
352
1,676 279-โปตลิยสูตร 3 กามมีโทษมากโดยอุปมา 7 อย่าง
6 ธันวาคม 2561
318
1,675 278-โปตลิยสูตร 2 การตัดขาดโวหารในอริยวินัย 2
29 พฤศจิกายน 2561
351
1,674 277-โปตลิยสูตร 1 การตัดขาดโวหารในอริยวินัย 1
29 พฤศจิกายน 2561
360
1,673 276-พุทธวงศ์ 5 การแผ่ขยายของพระธาตุและบริขาร
15 พฤศจิกายน 2561
350
1,672 275-พุทธวงศ์ 4 พระพุทธเจ้า 29 พระองค์ 2
15 พฤศจิกายน 2561
414
1,671 274-ตอบปัญหาบทบาลีเพื่อใช้ในการโยนิโส
15 พฤศจิกายน 2561
341
1,670 273-พุทธวงศ์ 3 พระพุทธเจ้า 29 พระองค์ 1
15 พฤศจิกายน 2561
348
1,669 272-พุทธวงศ์ 2 โคตมพุทธวงศ์ 2
15 พฤศจิกายน 2561
367
1,668 271-พุทธวงศ์ 1 โคตมพุทธวงศ์ 1
4 ตุลาคม 2561
339
1,667 270-ตอบปัญหาการพิจารณาความว่างลงสู่อริยสัจ
4 ตุลาคม 2561
353
1,666 269-ฌานวิภังค์ 22 ปัญหาปุจฉกะ การถามตอบเกี่ยวกับฌาน
4 ตุลาคม 2561
356
1,665 268-ฌานวิภังค์ 21 อภิธรรม รูปฌาน อรูปฌาน โลกุตตรฌาน
20 กันยายน 2561
342
1,664 267-ตอบปัญหาการยอมรับสมุทยวาระ
20 กันยายน 2561
329
1,663 266-ฌานวิภังค์ 20 อธิบายเนวสัญญานาสัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
336
1,662 265-ฌานวิภังค์ 19 อธิบายอากาสาฯ อากิญจัญญาฯ
20 กันยายน 2561
378
1,661 264-ฌานวิภังค์ 18 อรูปสมาบัติ 4
20 กันยายน 2561
335
1,660 263-ฌานวิภังค์ 17 ลักษณะฌานที่ 2,3,4
6 กันยายน 2561
345
1,659 262-ตอบปัญหาการมนสิการอริยสัจ 4
6 กันยายน 2561
348
1,658 261-ฌานวิภังค์ 16 ลักษณะฌานที่ 1
6 กันยายน 2561
335
1,657 260-ฌานวิภังค์ 15 ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา
6 กันยายน 2561
357
1,656 259-ฌานวิภังค์ 14 ชำระจิตให้หมดจดจากถินมิทธะเป็นต้น
16 สิงหาคม 2561
339
1,655 258-ตอบปัญหาประโยชน์ของปรมัตถธรรม
16 สิงหาคม 2561
564
1,654 257-ฌานวิภังค์ 13 ชำระจิตให้หมดจดจากพยาบาท
16 สิงหาคม 2561
361
1,653 256-ฌานวิภังค์ 12 ชำระจิตให้หมดจดจากอภิชฌาในโลก
16 สิงหาคม 2561
326
1,652 255-ฌานวิภังค์ 11 สถานที่และอิริยาบถที่เหมาะต่อฌาน
1 สิงหาคม 2561
345
1,651 254-ตอบปัญหาการพิจารณาสมุทัยปัจจุบันและอดีต
1 สิงหาคม 2561
356
1,650 253-ฌานวิภังค์ 10 ประกอบภาวนาและกระทำสัมปชัญญะ
1 สิงหาคม 2561
341
1,649 252-ฌานวิภังค์ 9 รู้ความพอดีในอาหารและตื่นอยู่เสมอ
1 สิงหาคม 2561
348
1,648 251-ฌานวิภังค์ 8 คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
12 กรกฎาคม 2561
314
1,647 250-ตอบปัญหาสรุปสติปัฏฐาน 4 เป็นอริยสัจ 4
12 กรกฎาคม 2561
236
1,646 249-ฌานวิภังค์ 7 เห็นภัยในโทษและสมาทานฝึกในสิกขาบท
12 กรกฎาคม 2561
257
1,645 248-ฌานวิภังค์ 6 ความต่างของสมาธิกับวิปัสสนา
12 กรกฎาคม 2561
234
1,644 247-ฌานวิภังค์ 5 อธิบายอาจาระและโคจร
5 กรกฎาคม 2561
218
1,643 246-ตอบปัญหาพิจารณาวิถีจิตเป็นอริยสัจ 4
5 กรกฎาคม 2561
236
1,642 245-ฌานวิภังค์ 4 อธิบายภิกษุและปาติโมกข์
5 กรกฎาคม 2561
229
1,641 244-ฌานวิภังค์ 3 สมาบัติ 8
5 กรกฎาคม 2561
207
1,640 243-ฌานวิภังค์ 2 ชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์
21 มิถุนายน 2561
224
1,639 242-ตอบปัญหาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดกับทุกขสมุทัย
21 มิถุนายน 2561
215
1,638 241-ฌานวิภังค์ 1 พื้นฐานและอุปการธรรมของฌาน
21 มิถุนายน 2561
246
1,637 240-มหาทุกขักขันธสูตร 7 อาทีนวะและนิสสรณะเวทนา
21 มิถุนายน 2561
224
1,636 239-มหาทุกขักขันธสูตร 6 อัสสาทะของเวทนา
7 มิถุนายน 2561
203
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ