ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,151
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 258 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 300 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 865 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,985 348-ปฏิจจสมุปบาท 5(1).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 3
8 กันยายน 2562
183
1,984 143-พระไตรปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์)
1 ตุลาคม 2562
465
1,983 142-ปรมัตถธรรม 10.ปรมัตถธรรม 4 กับ วิปัสสนาภูมิ 6
2 ตุลาคม 2562
375
1,982 141-ปรมัตถธรรม 9.นิพพานปรมัตถ์
1 ตุลาคม 2562
517
1,981 140-ปรมัตถธรรม 8.รูปปรมัตถ์, แสดงรูป 28 จัดเป็น 11 กลุ่ม
17 กันยายน 2562
356
1,980 139-ปรมัตถธรรม 7.แสดงเจตสิกแบบสัมปโยคนัย สังคหนัย และตทุภยมิสสกนัย
10 กันยายน 2562
375
1,979 138-ปรมัตถธรรม 6.จำแนกเจตสิก 52 อัญญสมานา อกุศลและโสภณะ
20 สิงหาคม 2562
356
1,978 137-ปรมัตถธรรม 5.จำแนกโลกุตตรจิต 8 หรือ 40
20 สิงหาคม 2562
426
1,977 136-ปรมัตถธรรม 4.การจำแนกรูปาวจรจิต 15 และอรูปาวจรจิต 12
13 สิงหาคม 2562
337
1,976 135-ปรมัตถธรรม 3.จำแนกกามาวจรจิต 54 ประเภท
30 กรกฎาคม 2562
383
1,975 134-ปรมัตถธรรม 2.ความหมายของจิต เจตสิก รูป นิพพาน
9 กรกฎาคม 2562
440
1,974 133-ปรมัตถธรรม 1.สัจจะ 2 ลักษณะ 2 และลักขณาทิจตุกกะจิต
25 มิถุนายน 2562
336
1,973 132-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 6.สรุปเนื้อหาการบรรยาย
4 มิถุนายน 2562
369
1,972 131-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 5.วิสุทธิ 7 และลำดับญาณในคัมภีร์ต่างๆ
4 มิถุนายน 2562
370
1,971 115-กาลัตตยอนิจจสูตร พิจารณาขันธ์ให้เห็นไม่น่าเพลิน
5 พฤษภาคม 2562
340
1,970 114-สมาธิสูตร จิตตั้งมั่นแล้วรู้ชัดความเกิดและความดับ
5 พฤษภาคม 2562
393
1,969 113-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2562
401
1,968 112-ตทังคนิพพานและไม่รู้จริงจึงเกิดมานะ
7 เมษายน 2562
375
1,967 111-สํ.เทวตาสังยุต อะไรครอบงำสิ่งทั้งปวงเป็นต้น
3 มีนาคม 2562
336
1,966 110-สํ.เทวตาสังยุต ให้อะไร ชื่อว่าให้กำลัง
3 มีนาคม 2562
352
1,965 109-ชฏาสูตร คุณสมบัติผู้สามารถแก้ตัณหาได้ 6 อย่าง
3 กุมภาพันธ์ 2562
400
1,964 108-โอฆตรณสูตร ไม่พัก ไม่เพียร ไม่จม ไม่ลอย
3 กุมภาพันธ์ 2562
298
1,963 107-ตอบปัญหาธรรม
20 มกราคม 2562
352
1,962 106-สมิทธิสูตร วิธีปฏิบัติแนวอริยมรรค
20 มกราคม 2562
303
1,961 105-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ 2
16 ธันวาคม 2561
316
1,960 104-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ 1
16 ธันวาคม 2561
282
1,959 103-ความเห็นเทวดากับสัจจะของพระพุทธเจ้า 2
4 พฤศจิกายน 2561
356
1,958 102-ความเห็นเทวดากับสัจจะของพระพุทธเจ้า 1
4 พฤศจิกายน 2561
293
1,957 101-ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติภาวนา
7 ตุลาคม 2561
311
1,956 100-ทุติยเทวสูตร วัตตบท ๗ ประการเหตุให้เป็นท้าวสักกะ
7 ตุลาคม 2561
301
1,955 099-เวปจิตติและสุภาสิตชยสูตร ท้าวสักกะสรรเสริญขันติ
7 ตุลาคม 2561
276
1,954 098-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร 2 อกุศลเสื่อม กุศลเจริญ
2 กันยายน 2561
294
1,953 097-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร 1 ธรรมควรเสพกับไม่ควรเสพ
2 กันยายน 2561
331
1,952 096-พบเมืองเก่า ทางเข้าคือมรรค 8 นครสูตร สํ.นิ.
5 สิงหาคม 2561
284
1,951 095-นามรูปกับวิญญาณอิงอาศัยกัน นฬกลาปิสูตร สํ.นิ.
5 สิงหาคม 2561
317
1,950 086-สํ.นิ.มหารุกขสูตรและตอบปัญหาธรรม
1 กรกฎาคม 2561
288
1,949 085-สํ.นิ.ทุติยอริยสาวกสูตรเป็นต้น ตัณหาเจริญ
1 กรกฎาคม 2561
257
1,948 094-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (8).รู้ชัดและศึกษา
19 กรกฎาคม 2561
304
1,947 093-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (7).จากสติสัมปชัญญะไปสู่การเห็นสัจจะ
19 กรกฎาคม 2561
326
1,946 092-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (6).ปฏิบัติให้ไม่มีอหังการมมังการและมานานุสัย
18 กรกฎาคม 2561
299
1,945 091-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (5).เพราะยึดมั่นขันธ์ 5 ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น
18 กรกฎาคม 2561
310
1,944 090-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (4).พิจารณาอริยสัจ 4 ในทวาร 6
18 กรกฎาคม 2561
293
1,943 089-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (3).พิจารณาธาตุ 4 ลงเป็นรูปขันธ์และทุกขสัจ
17 กรกฎาคม 2561
316
1,942 088-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (2).สัทธานุสารี ธัมมานุสารี และโสดาบัน
17 กรกฎาคม 2561
381
1,941 087-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (1).มุ่งละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
17 กรกฎาคม 2561
315
1,940 084-รัฏฐปาลสูตร 2 ความเป็นสมณะที่ปฏิบัติไม่ผิด
3 มิถุนายน 2561
291
1,939 083-รัฏฐปาลสูตร 1 ธัมมุทเทส 4 ประการ
3 มิถุนายน 2561
285
1,938 082-จูฬทุกขักขันธสูตร 2 สุขบรรลุถึงได้ด้วยสุข
6 พฤษภาคม 2561
297
1,937 081-จูฬทุกขักขันธสูตร 1 คุณและโทษของกาม
6 พฤษภาคม 2561
278
1,936 080-วิธีรักษาสมาธิ และการพิจารณาเวทนา 4 แบบ
1 เมษายน 2561
294
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ