ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,826
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,107 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,517 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,016 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,338 204-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 2.ปฐมนย, การเขียนบาลีนิทเทสและหาองค์ธรรม
22 มิถุนายน 2563
10
2,337 203-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 1(2).ปรมัตถธรรม ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
15 มิถุนายน 2563
13
2,336 202-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ ตอนที่ 1(1).แนะนำรายวิชาธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ
15 มิถุนายน 2563
14
2,335 201-ยมกปาลิ ตอนที่ 12.แนะแนวข้อสอบรายวิชายมกปาลิ
16 กันยายน 2563
9
2,334 200-ยมกปาลิ ตอนที่ 11.อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก
2 กันยายน 2563
9
2,333 199-ยมกปาลิ ตอนที่ 10.ขันธยมก ปวัตติวาระและปริญญาวาระ
26 สิงหาคม 2563
9
2,332 198-ยมกปาลิ ตอนที่ 9.สุทธขันธวาระและสุทธขันธมูลจักกวาระ
19 สิงหาคม 2563
6
2,331 197-ยมกปาลิ ตอนที่ 8.ขันธยมกปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม
5 สิงหาคม 2563
8
2,330 196-ยมกปาลิ ตอนที่ 7.โครงสร้างขันธยมกและอธิบายปทโสธนวาระ
29 กรกฎาคม 2563
8
2,329 195-ยมกปาลิ ตอนที่ 6.อัญญมัญญมูลยมกและสรุปมูลยมก
22 กรกฎาคม 2563
9
2,328 194-ยมกปาลิ ตอนที่ 5.มูลมูลกนัย เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
15 กรกฎาคม 2563
10
2,327 193-ยมกปาลิ ตอนที่ 4.อธิบายมูลมูลนัย กับ มูลกนัย
1 กรกฎาคม 2563
8
2,326 192-ยมกปาลิ ตอนที่ 3.การหาองค์ธรรมและอธิบายมูลยมก
24 มิถุนายน 2563
14
2,325 191-ยมกปาลิ ตอนที่ 2.โครงสร้างของมูลยมก
17 มิถุนายน 2563
10
2,324 190-ยมกปาลิ ตอนที่ 1.แนะนำรายวิชายมกปาลิ
10 มิถุนายน 2563
8
2,323 189-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 11.แนะแนวข้อสอบรายวิชาธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ
16 กันยายน 2563
10
2,322 188-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 10.วิภังคปาลิ 2 ขันธวิภังค์ อายตนวิภังค์ ธาตุวิภังค์
26 สิงหาคม 2563
10
2,321 187-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 9.วิภังคปาลิ 1 โครงสร้างคัมภีร์วิภังค์ หมวดธรรม 18 วิธีการ 3
19 สิงหาคม 2563
13
2,320 186-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 8.รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ และอัฏฐกถากัณฑ์
5 สิงหาคม 2563
11
2,319 185-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 7.อกุศล อพยากตวิบาก และอพยากตกิริยา
29 กรกฎาคม 2563
10
2,318 184-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 6.วิธีการนับจำนวนโลกุตตรจิต
22 กรกฎาคม 2563
9
2,317 183-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 5.รูปาวจรกุศลและเตมภูมิกกุศล
15 กรกฎาคม 2563
14
2,316 182-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 4.การแสดงรูปาวจรกุสลจิตตุปบาท
1 กรกฎาคม 2563
9
2,315 181-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 3.ธัมมววัฏฐาน โกฏฐาสะ และสุญญตวาร
24 มิถุนายน 2563
9
2,314 180-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 2(2).ปรมัตถธรรม จิต 89 เจตสิก 52 รูป 28
17 มิถุนายน 2563
13
2,313 179-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 2(1).วิธีการแสดงกุศลจิตดวงที่ 1
17 มิถุนายน 2563
16
2,312 178-ธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ ตอนที่ 1.แนะนำรายวิชาธัมมสังคณีและวิภังคปาลิ
10 มิถุนายน 2563
13
2,311 177.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 7.ตัวอย่างการใช้หลักเนตติ
13 มีนาคม 2563
8
2,310 176.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 6.วิเคราะห์สติปัฏฐาน 4 แนวเนตติปกรณ์
13 มีนาคม 2563
11
2,309 175.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 5.สาสนปัฏฐาน 28 และตัวอย่าง
6 มีนาคม 2563
5
2,308 174.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 4.อธิบายนยะ 5 และสาสนปัฏฐาน 16
5 มีนาคม 2563
5
2,307 173.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 3.ลักขณหาระ สมาโรปนหาระ
28 กุมภาพันธ์ 2563
9
2,306 172.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 2.เทสนาหาระ วิจย ยุตติ ปทัฏฐานหา
21 กุมภาพันธ์ 2563
7
2,305 171.พระสุตตันตปิฎกวิเคราะห์(ป.เอก พระไตรปิฎกศึกษา) ตอนที่ 1.ความรู้เบื้องต้นเนตติปกรณ์
14 กุมภาพันธ์ 2563
10
2,304 170.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 6(2).การตีความพระพุทธพจน์ในวิสุทธิมรรค
28 กุมภาพันธ์ 2563
7
2,303 169.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 6(1).การตีความพระพุทธพจน์ในมิลินทปัญหา
28 กุมภาพันธ์ 2563
18
2,302 168.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 5(2).การตีความตามแนวเนตติปกรณ์ 4
21 กุมภาพันธ์ 2563
8
2,301 167.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 5(1).การตีความตามแนวเนตติปกรณ์ 3
21 กุมภาพันธ์ 2563
7
2,300 166.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 4(2).การตีความตามแนวเนตติปกรณ์ 2
13 กุมภาพันธ์ 2563
9
2,299 165.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 4(1).การตีความตามแนวเนตติปกรณ์ 1
13 กุมภาพันธ์ 2563
11
2,298 164.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 3(2).ปริโภคมยปุญญ สมาทานเหตุ อันตราภวกถา
31 มกราคม 2563
10
2,297 163.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 3(1).เอกมัคคกถา ปฏิจจสมุปบาทกถา อนุสยกถา
31 มกราคม 2563
11
2,296 162.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 2(2).ปุคคลกถาและสติปัฏฐานกถา
30 มกราคม 2563
9
2,295 161.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 2(1).แนะนำคัมภีร์กถาวัตถุและปุคคลกถา
30 มกราคม 2563
7
2,294 160.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 1(3).การตีความในพระไตรปิฎก
16 มกราคม 2563
13
2,293 159.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 1(2).ที่มาของการตีความพระพุทธพจน์
16 มกราคม 2563
10
2,292 158.วิปัสสนาธรรมวิจัย(ป.เอก วิปัสสนาภาวนา) ตอนที่ 1(1).แหล่งกำเนิดพระพุทธพจน์
16 มกราคม 2563
6
2,291 157.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 5(2).ตัวอย่างอธิบายพระพุทธพจน์ด้วยนยะ 2
5 กุมภาพันธ์ 2563
8
2,290 156.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 5(1).ตัวอย่างอธิบายพระพุทธพจน์ด้วยนยะ 1
5 กุมภาพันธ์ 2563
6
2,289 155.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 4(2).ตัวอย่างอธิบายพระพุทธพจน์ด้วยหาระ 16
29 มกราคม 2563
5
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ